Religion Wiki
Advertisement

Part of a series on
Hindu scriptures

Aum

Rigveda · Yajurveda · Samaveda · Atharvaveda
Divisions
Samhita · Brahmana · Aranyaka · Upanishad

Aitareya · Brihadaranyaka · Isha · Taittiriya · Chandogya · Kena · Maitri · Mundaka · Mandukya · Katha · Kaushitaki · Prashna · Shvetashvatara

Shiksha · Chandas · Vyakarana · Nirukta · Jyotisha · Kalpa

Mahabharata · Ramayana

Other scriptures

Smriti · Śruti · Bhagavad Gita · Purana · Manu Smriti · Agama · Pancharatra · Tantra · Akilathirattu · Sūtra · Dharmashastra · Divya Prabandha · Tevaram · Ramacharitamanas ·
Yoga Vasistha


Advertisement