Religie kennis Wiki
Advertisement

Zefanja is de naam van verschillende personen in de Hebreeuwse Bijbel. De naam betekent Jahweh heeft verborgen, Jahweh der duisternis of Jahweh beschermt.

Personen[]

A. De zoon van Kushi, de achterkleinzoon van Hizkia, en de negende in de rij van de twaalf kleine profeten. Hij profeteerde in de dagen van Jozia, koning van Juda (641-610 v.Chr.), en was een tijdgenoot van Jeremia, met wie hij veel gemeen had. De plaats van zijn optreden was Jeruzalem (1: 4-10; 3: 1 e.v.; 14 e.v.). Zijn profetieën zijn opgenomen als negende van de twaalf kleine profeten.

B. De zoon van Maaseja, de "tweede priester" tijdens de regering van Zedekia, verschillende malen genoemd in Jeremia (Jer. 21:1) als gezonden door de koning om bij Jeremia te informeren naar de komende weeën en om voorbede te vragen zodat het oordeel afgewend zal worden (Jer. 29:25, 26, 29; 37:3; 52:24). Hij is, samen met andere gevangen joden, door de koning van Babylon ter dood gebracht "te Ribla in het land van Hamath". (Kon 25:21).

C. Een korachitische nakomeling van de profeet Samuel (1 Kron 6:36).

D. De vader van Jozia, de priester die in Jeruzalem woonde toen Darius opdracht gaf tot herbouw van de tempel (Zach 6:10).

Bijbelboek Zefanja[]

Het boek Zefanja, dat zijn profetieën bevat, bestaat uit:

  1. Een inleiding (1:1-6), waarin het oordeel van de wereld en van Israël wordt aangekondigd vanwege hun overtredingen;
  2. De beschrijving van het oordeel (1:7-18);
  3. Een oproep God te zoeken terwijl er nog tijd is (2:1-3);
  4. De aankondiging van het oordeel over de heidenen (2:4-15);
  5. De hopeloze ellende van Jeruzalem (3:1-7);
  6. De belofte van verlossing (3:8-20);

Datering[]

De datering van de activiteiten van de profeet kunnen redelijk nauwkeurig bepaald worden doordat zijn optreden samenvalt met de regering van koning Josia. Onder de twee hieraan voorafgaande koningen, Amon en Manasse, had de aanbidding van buitenlandse goden schaamteloze afmetingen aangenomen, met name de cultussen van Baäl en Astarte. Deze afgoderij was ook in de heilige plaatsen van de joodse religie ingevoerd. Koning Josia herstelde de oude joodse eredienst.

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringAdvertisement