Religie kennis Wiki
Advertisement

Zacharia was de schrijver van het gelijknamige bijbelboek. Hij profeteerde in het herstelde tweestammenrijk, en is de elfde van de twaalf kleine profeten. Evenals Ezechiel komt hij uit het priesterlijk geslacht. Hij noemt zichzelf "de zoon van Berechja", maar wordt in Ezra 5:1 en 6:14 de "zoon van Iddo" genoemd (volgens Zacharia 1:7 zijn grootvader). Zijn profetische loopbaan begon in het tweede jaar van Darius, koning van Perzië (520 v.Chr.), ongeveer 16 jaar na de terugkeer van de eerste groep ballingen uit Babel. Hij was een tijdgenoot van Haggai (Ezra 5:1). Zacharia is volgens de in zijn profetieën genoemde data opgetreden van het tweede tot het vierde jaar van de Perzische koning Darius I, kort na het einde van de Babylonische Ballingschap (ca. 520 v.Chr.). Zijn optreden valt samen met de eerste pogingen tot nationaal en godsdienstig herstel die door de landvoogd Zorobabel en de hogepriester Jesjoea werden ondernomen.

In de Grote moskee van Aleppo bevinden zich relikwieën van Zacharia.

Inhoud[]

De profeet richtte zich tegen het gebrek aan Godsvertrouwen en de zelfzucht van het volk: bekering is voorwaarde voor verder herstel. Bij de beschrijving van dit herstel ziet de schrijver in profetisch perspectief tegelijkertijd het geluk van Gods volk in de messiaanse tijd en het volledig herstel op het einde der tijden, wanneer Israël zich zal bekeren.
Zijn boek bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel beslaat de hoofdstukken 1 tot en met8, het tweede deel hoofdstuk 9 en verder.

Hoofdstukken 1 tot en met 8[]

De inhoud kan als volgt worden onderverdeeld:

 1. Het voorwoord, bestaande uit hoofdstuk 1:1-6. Hierin wordt met een beroep op Israëls geschiedenis, het volk het volk opgeroepen aan God trouw te blijven.
 2. In hoofdstuk 1:7-6:8 volgen acht visioenen. Deze zijn vaak in de vorm van beelden, en wel:
  1. een man tussen mirtebomen
  2. vier hoornen en vier smeden
  3. een vrouw in een efa
  4. man met meetsnoer
  5. Jozuas kleding
  6. de kandelaar en de twee olijfbomen
  7. de vliegende boekrol
  8. vier wagens

De kroning van Jozua in 6:9-15 is een bemoediging van de teruggekeerden uit de ballingschap, wijzend op de verre toekomst wanneer die verre zijn, zullen komen en zullen bouwen in de tempel, dus zich tot God zullen keren.

 1. Hoofdstuk 7 en 8 zijn twee jaar na het eerste deel gedateerd, en geven een antwoord op de vraag of de dagen van rouw over de vernietiging van de tempel nog gehouden moeten worden. Ze vormen een bemoediging en aansporing van de mensen, hen verzekerend van Gods aanwezigheid en zegen.

Hoofdstukken 9 tot en met 14[]

Het tweede deel van het boek, hoofdstuk 9-14, bevat geen datering. Het is waarschijnlijk dat er een redelijke tijdspanne tussen deze twee delen ligt. George Livingstone Robinson heeft onderzoek gedaan naar hoofdstukken 9-14. Zijn bevindingen waren: [1]

 • Hoofdstukken 9 tot en met 14 zijn van na de ballingschap
 • Echter, deze hoofdstukken dateren uit een periode niet ver na de ballingschap
 • Deze hoofdstukken hebben hun oorsprong in de periode tussen 518 en 516 voor Christus
 • Deze hoofdstukken zijn nauw verwant met hoofdstukken 1 tot en met 8, en zijn meest waarschijnlijk door Zacharia zelf geschreven

Het bestaat uit twee profetieën.

  1. De eerste profetie (hoofdstuk 9-11) geeft een overzicht van Gods handelen met zijn volk tegen de tijd van de Messias.
  2. De tweede profetie, in hoofdstuk 12-14, toont de heerlijkheid die Israël wacht in de 'laatste dagen', het eindconflict en de overwinning van Gods koninkrijk.

In de tweede profetie (Zach.12-14) wordt het einde van de mensheid beschreven. Volgens de profetie zal de geschiedenis van de mens eindigen als alle landen zich tegen Israël keren met de bedoeling om Israël te vernietigen, deze oorlog luidt de tweede komst van Jezus in en Jezus zal komen om het volk en het land Israël te bevrijden en al zijn vijanden te vernietigen.

Noten[]

 1. The American Journal of Semitic Languages and Literatures, Vol. 12, No. 1/2. (Oct., 1895 - Jan., 1896), pp. 1-92.
Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringAdvertisement