Religie kennis Wiki
Advertisement


De wijsheid van Jozua Ben Sirach (ook: De wijsheid van Ben Sirach of gewoon Sirach of Wijsheid) is een boek geschreven rond 180 v.Chr. dat als een deuterocanoniek boek in onder meer de rooms-katholieke Bijbelvertalingen is opgenomen. In de vroege Romeinse kerk werd het boek Ecclesiasticus genoemd omdat het regelmatig tijdens de bijeenkomsten gelezen werd.

De Griekse kerkvaders noemden het ook "de volkomen deugdzame wijsheid". Het boek wordt in de Rooms-Katholieke Kerk en in de Oosters-Orthodoxe Kerken geaccepteerd. Protestantse kerken kennen het boek geen theologisch of geestelijk leergezag toe. Hoewel het boek niet in de Tenach, de joodse canon, werd geaccepteerd, wordt er wel incidenteel in de Talmoed en in de rabbijnse literatuur uit het boek Sirach geciteerd.

De schrijver, Jozua ben Sirach, was een jood wonend in Egypte, en volgens de inleiding een man "die zich bijzonder had toegelegd op het lezen van de Wet en de Profeten en de overige voorvaderlijke boeken en daarin voldoende bedrevenheid had verkregen". De bedoeling van het boek is dat leergierigen die zich in dezelfde materie hebben verdiept meer wijsheid zouden verkrijgen en "nog veel grotere vorderingen zouden maken door te leven volgens de wet".

Ontstaansgeschiedenis[]

Jozua ben Sirach schreef het boek in het Hebreeuws; zijn kleinzoon vertaalde het in het Grieks en voorzag het van een voorwoord, met de aantekening dat een vertaling niet altijd volledig recht doet aan hetgeen oorspronkelijk bedoeld werd.

De vertaler geeft verder aan dat hij in het 38e jaar van koning Euergenes in Egypte kwam, daar enige tijd verbleef en onder de indruk kwam van het volgens hem hoogstaande onderricht in de Joodse gemeenschap in Alexandrië. Hij werd daardoor geïnspireerd zich veel moeite te geven voor een adequate vertaling 'voor hen die in den vreemde willen leren'. Mogelijk heeft hij voor zijn werk gebruikgemaakt van kopieën van geschriften die in de bibliotheek van Alexandrië bewaard werden, dezelfde stad waar ook 72 zeer geleerde rabbijnen in de 3e eeuw v.Chr. de Hebreeuwse canonieke geschriften vertaald zouden hebben naar het Grieks: de Septuaginta.

De schrijver[]

De schrijver wordt in de Griekse tekst (l: 27) "Jezus de zoon van Sirach van Jeruzalem" genoemd. Het exemplaar van Saadia Gaon had de tekst "Simon, zoon van Jozua, zoon van Eleazar ben Sira"; en een vergelijkbare lezing vindt men in het Hebreeuwse manuscript B. Het verschil zit vooral in de volgorde; de juistheid van de naam "Simon" wordt bevestigd door de Syrische versie, die "Jozua, zoon van Simon, bijgenaamd Bar Asira" heeft. Het verschil tussen de twee versies, "Bar Asira" en "Bar Sira" is niet noemenswaardig, "Asira" ("gevangene") was een populaire variant van "Sira". Het lijkt aannemelijk dat de naam van de schrijver Jozua, zoon van Simon, zoon van Eleazar ben Sira was.

Volgens de Griekse (maar niet volgens de Syrische) versie reisde de schrijver veel (34:11) en verkeerde vaak in gevaar (14:12). In het lied in hoofdstuk 51 spreekt hij over allerlei gevaren waaruit God hem bevrijd heeft, hoewel dit waarschijnlijk alleen een poëtische verwijzing is naar de Psalmen.

De lasteringen waaraan hij in het bijzijn van een zekere koning was blootgesteld, vermoedelijk uit de dynastie der Ptolemaeën, worden alleen genoemd in de Griekse versie, en volledig genegeerd in de Syrische en Hebreeuwse tekst.

Het enige zekere, volgens de tekst zelf, is dat ben Sirach een geleerde was, onderwezen in de wet, en vooral in de "Boeken van wijsheid".

Hoofdstukken[]

Het boek is ingedeeld in 51 hoofdstukken:

1. God de schepper
2. Vertrouwen in tegenspoed
3. Eerbied voor de ouders
4. Gedrag tegenover misdeelden
5. Gevaren van het bezit
6. en word van vriend niet tot een vijand, ...
7. Doe geen kwaad: ...
8. De omgang van mensen
9. Omgang met vrouwen
10. Over gezagdrager
11. Door wijsheid wordt de nederige verheven en ...
12. Verstandige weldadigheid
13. De omgang met rijken
14. Gelukkig de man die ...
15. Wie zich houdt aan de wet zal ...
16. De straf van de zondaar
17. Gemaakt naar zijn beeld
18. God is groot, de mens is nietig
19. Wie aan zijn ...
20. Spreken en zwijgen
21. Vlucht voor de zonde
22. De luiaard is te vergelijken ...
23. Heer,vader en meester van mijn leven ...
24. Lofprijzing van de wijsheid
25. Over de echtgenoot
26. Een goede vrouw maakt haar man gelukkig ...
27. Uit winstbejag zondigen vele ...
28. Wie wraak naamt,zal de wraak van de heer voelen: ...
29. Lenen
30. Opvoeding van kinderen
31. Gevaren van rijkdom
32. Als ze jou dee leiding van ...
33. Wie de heer vreest ...
34. Dromen
35. Wie de wet in acht neemt, ...
36. Gebed voor Israel
37. Iedere vriend zal zeggen; ...
38. De geneeskunde
39. Hij echter die met al zijn aandacht de Wet ...
40. De ellende van dit leven
41. Over de dood
42. Schaam je ervoor ...
43. De roem van de Hoogste ...
44. Lof van de vaderen
45. Mozes
46. Jozua en Kaleb
47. Natan en David
48. Elia
49. Josia en Jeremia
50. Simon de hogepriester
51. Lofpsalm


Externe links[]

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Genesis · Exodus · Leviticus · Numeri · Deuteronomium · Geschiedenis · Jozua · Rechters · Ruth · I Samuel · II Samuel · I Koningen · II Koningen · I Kronieken · II Kronieken · Ezra · Nehemia · Ester · Poëzie en wijsheid · Job · Psalmen · Spreuken · Prediker · Hooglied · Grote profeten · Jesaja · Jeremia · Klaagliederen · Ezechiël · Daniël · Kleine profeten · Hosea · Joël · Amos · Obadja · Jona · Micha · Nahum · Habakuk · Sefanja · Haggai · Zacharia · Maleachi (einde van joodse canon)
Apocriefe of deuterocanonieke boeken: Tobit · Judit · Ester (Grieks) · I Makkabeeën · II Makkabeeën · Wijsheid · Wijsheid van Jezus Sirach · Baruch · Brief van Jeremia · Toevoegingen aan Daniël

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement