Religie kennis Wiki
AdvertisementVastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. Anders dan sommigen denken is het geen periode van continu vasten in de betekenis die er gewoonlijk aan gegeven wordt. Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er traditioneel niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op veertig dagen uitkomt.

In de vroeg-christelijke tijd vastte men tot zonsondergang. Onder andere koning David en de profeet Daniël vastten in voor-christelijke tijden al, om Gods hulp en steun te zoeken (2 Samuël 12:16; Daniël 9:3). Ook Jezus ging direct na zijn doop vasten (Mattheüs 4:2). Rond het jaar 250 werd dit vasten uitgebreid naar alle dagen van de Goede Week, terwijl het Concilie van Nicaea in 325 getuigt van een 40-dagen vasten.

Katholieke Kerk[]

De vastentijd voor katholieken begint op Aswoensdag, wanneer het askruisje gehaald wordt. De periode eindigt met Pasen. De vastenperiode duurt in totaal 46 dagen; op 40 dagen wordt gevast, alleen op de 6 zondagen hoeft niet gevast te worden. Vasten wordt voorafgegaan door de Vastenavond en het carnaval. De Rooms-Katholieke Kerk heeft in de loop der eeuwen de regels omtrent het vasten versoepeld. In de 9de eeuw verschoof men de enige maaltijd van zonsondergang naar 3 uur, vanaf de 14de eeuw naar de middag. De vastenwet in Nederland gebiedt op Aswoensdag en Goede Vrijdag dat men bij twee van de drie maaltijden slechts ongeveer twee derde eet van wat men zou willen nemen. Vlees is bovendien in het geheel niet toegestaan.

Volgens de geboden van de katholieke Kerk moeten katholieken vanaf 14 jaar zich op vrijdagen en enige andere dagen, zoals Aswoensdag, onthouden van het gebruik van vlees of van een ander voedsel volgens de voorschriften van de bisschoppenconferentie (onthoudingsgebod). In het nieuwe kerkelijke wetboek van 1983 (canones 1249 t/m 1253) blijft het onthoudingsgebod nagenoeg ongewijzigd: op vrijdagen en op Aswoensdag. Onthouding samen met vasten wordt gevraagd op Aswoensdag en op Goede Vrijdag (vastengebod). Minderjarigen en zestigplussers worden ontheven van het vastengebod. De bisschoppenconferenties hebben de bevoegdheid het onderhouden van vasten en onthouding nader te bepalen en ook andere vormen van boete zoals liefdadigheidswerken en oefeningen van vroomheid geheel of gedeeltelijk in de plaats te stellen van vasten en onthouding. De katholieke Kerk is in de loop der eeuwen steeds minder streng geworden bij het voorschrijven van het vasten.

Ook zijn er de zogenaamde Quatertemperdagen, waarmee elk van de vier seizoenen van het jaar wordt begonnen.

De verschillende zondagen van de vastentijd hebben een specifieke naam. De eerste vijf zondagen ontlenen hun naam aan de beginwoorden van het introïtusgezang:

 • Eerste zondag: Invocabit
 • Tweede zondag: Reminiscere
 • Derde zondag: Oculi
 • Vierde zondag: Laetare
 • Vijde zondag: Judica
 • Zesde zondag: Palmzondag

De laatste week, de Goede Week, is het hoogtepunt van de vastenperiode. Van deze week is het Triduüm samen met de Paasdag het absolute centrum van het liturgische jaar. Het Triduum Sacrum omvat de dagen Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Traditioneel zijn deze dagen nog sterker aan het gebed gewijd. Er bestaat ook een traditie om deze dagen op retraite door te brengen.

Orthodoxe Kerk[]

Vastendagen:

 • Iedere woensdag en vrijdag - behalve tijdens de 'VOLLE WEKEN'.
 • De dag voor Theofanie (5 januari).
 • De dag van de onthoofding van Johannes de doper en voorloper (29 augustus).
 • De dag van Kruisverheffing (14 september).

Vastentijden:

 • De 'Grote Vasten' - duur: 40 dagen, begin: maandag 7 weken voor Pasen.

De Goede Week en het weekend voor Pasen t.w. Lazaruszaterdag en Palmzondag worden niet meegerekend, zodat de Grote Vasten toch op een lengte van 40 dagen uitkomt.

De verschillende zondagen van de vastentijd hebben een eigen thema:


 • De 'Kerstvasten' - duur: 40 dagen, van 15 november t/m 24 december.

Valt tijdens de Rooms-katholieke advent.

 • De 'Moeder Gods-Vasten' - duur: 14 dagen, van 1 t/m 14 augustus.

Andere benaming Ontslapingsvasten.

 • De 'Apostelvasten' - duur: variabel (enkele weken), van maandag na Allerheiligen t/m 29 juni.

VOLLE WEKEN (feesttijden zonder vasten of onthouding):

 • De Kersttijd (feestijd van Kerstmis tot Theofanie) 25 december - 4 januari
 • Eerste week van de Voorvasten Vanaf de zondag van de Farizeeër (10de week voor Pasen)
 • Paasweek - Paaszondag - Thomaszondag
 • Pinksterweek - Pinksteren - allerheiligen (zondag na Pinksteren)
 • Pinksterweek

Protestantisme[]

Binnen het protestantisme is er geen expliciete gezamenlijke traditie van vastenperiode. Wel zijn er individuele protestanten die vasten in de 40 dagen voor Pasen. Op individuele basis of in kleine groepen wordt er door sommige protestanten ook elders in het jaar gevast. De precieze inhoud van het vasten is niet helder gedefinieerd. Zo zijn er mensen die meerdere dagen achter elkaar in het geheel niet eten, terwijl anderen zich onthouden van een bepaalde gewoonte, zoals roken, televisie kijken of alcohol nuttigen.

Trivia[]

Naast bezinning wordt het vasten ook wel gebruikt als sponsoractie. Een deel van de christelijke jeugd doet jaarlijks mee aan de landelijke actie Zip your lip, waarbij er 24 uur lang gevast wordt om sponsorgeld op te halen voor een goed doel. Ook sommige andere christelijke organisaties die zich op jongeren richten houden soms van dit soort acties.

Advertisement