Religie kennis Wiki
Advertisement

Verzoening heeft een aantal gerelateerde betekenissen.

Verzoening in relaties[]

Verzoening is dat de vriendschap in een relatie hersteld wordt, nadat er een breuk is opgetreden. Deze relatie kan zijn tussen twee of meer personen of tussen andere rechtspersonen, zoals landen; in het laatste geval gaat het vaak gepaard met een vredesverdrag.

Voor een voorbeeld uit de geschiedenis, zie de Zoen van Delft.

Verzoening in religieuze zin[]

In religieuze zin kan het ook gaan om het herstel van de relatie tussen de mens en God. Christenen geloven dat Jezus Christus het door zijn dood aan het kruis mogelijk heeft gemaakt om deze relatie weer te herstellen, nadat de mens door zonde de relatie verbroken had.

Zie verder het artikel over de verzoeningsleer.

Verzoening in het recht[]

In het Belgische recht betekent verzoening dat beide partijen hun geschil bijleggen zonder dat er een proces wordt gevoerd, of zonder dat een lopend proces voortgezet wordt. Voor de vrederechter worden verzoeningszittingen gehouden, waarbij de ene partij de andere voor de rechter laat oproepen "in minnelijke schikking". Zonder een echt proces te voeren, leggen zij hun geschil aan de vrederechter voor, die zal bemiddelen en proberen de partijen tot een akkoord te brengen. Van dat akkoord wordt een proces-verbaal opgesteld en ondertekend, dat dezelfde waarde heeft als een vonnis: het kan dus desnoods uitgevoerd worden door een gerechtsdeurwaarder, indien één van de partijen zich achteraf toch niet aan het akkoord zou houden. De verzoeningsprocedure is kosteloos en helemaal niet formalistisch. Nadeel is dat de vrederechter zich passief moet opstellen en geen standpunt mag innemen ten voordele van deze of gene partij. Hij mag alleen bemiddelen op basis van wat de partijen hem komen zeggen. De reden daarvoor is dat hij niet vooringenomen mag zijn; indien er geen akkoord uit de bus komt, is het immers mogelijk dat de partijen later een gewone procedure opstarten voor diezelfde vrederechter, die op dat ogenblik vonnis moet vellen.

In sommige gevallen is de oproeping in verzoening in België bij wet verplicht gesteld, voordat men een echte procedure ten gronde mag opstarten: bij pachtzaken, recht van uitweg, vorderingen tot uithuiszetting van een huurder.

Advertisement