Religie kennis Wiki
Advertisement

De Tweede brief van Paulus aan Timoteüs (vaak kortweg 2 Timoteüs genoemd) is een boek in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het is een brief van Paulus aan Timoteüs. De brief telt 4 hoofdstukken.

Deze brief werd vermoedelijk een jaar na de vorige geschreven, en werd door de hand van Tychicus verzonden. Zie ook de opmerkingen over ontstaan in de eerste brief van Paulus aan Timoteüs.

De brief bevat een aansporing aan zijn "zoon" Timoteüs, vanuit Rome, waar hij voor de tweede keer gevangen zit. Tychicus is de drager van de brief. In de brief spoort Paulus Timoteüs aan voor de winter bij hem te komen, en Markus (vermoedelijk Johannes Markus) mee te brengen. Hij vermoedt dat zijn einde nadert (2 Tim. 4:6) en spoort Timotheus aan standvastig te blijven onder de vervolging (1:6-15).

Volgens Hebreeën 13:23 werd Timoteüs gevangen gezet en vrijgelaten, maar uit de context is niet duidelijk of dit te Rome was.

Zie ook[]

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement