Religie kennis Wiki
Advertisement

De Tweede brief van Johannes (vaak kortweg 2 Johannes genoemd) is een brief, die in de traditie de apostel Johannes in het Nieuwe Testament van de Bijbel wordt toegeschreven. Ze behoort tot de Gemeentebrieven.

Deze tweede brief telt 1 hoofdstuk bestaande uit 13 verzen. Het is daarmee het kortste Bijbelboek. Er bestaat ook een Eerste en een Derde brief van Johannes.

Adressering[]

De tweede brief van Johannes is geadresseerd aan letterlijk de uitgekozen vrouw en haar kinderen. De moderne wetenschap gaat in consensus ervanuit, dat het hier gaat om een fictio personae: een personificatie van een collectief. Daar het woord voor vrouw (κυρία) in profane context ook voor gemeente gebruikt werd, is het tenminste erg plausibel ervanuit te gaan, dat ook hier een gemeente bedoeld is.

Inhoud[]

  • 2Joh. 4-6: Erkenning en herinnering aan het johanneische Liefdesgebod
  • 2Joh. 7-11: Waarschuwing voor christologische dwaalleraren

Schrijver[]

Stilistisch en inhoudelijk gezien vertoont de brief bijzonder veel overeenkomsten met niet alleen de eerste en derde brief, maar ook met het Johannesevangelie. Daarom wordt er vanuit gegaan, dat deze geschriften allemaal uit minstens een school stammen: de johanneische school. Hoe de verhoudingen precies liggen wordt op dit moment heet gediscussieerd. Misschien dat de redacteur van het evangelie de brieven heeft geschreven?

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement