Religie kennis Wiki
Advertisement

De Toevoegingen op Ester is een deuterocanoniek Bijbelboek. Het is in Rooms-Katholieke Bijbels opgenomen als deel van de canon, maar in de Protestantse canon ontbreekt dit boek.

De Toevoegingen van Ester zijn inderdaad toevoegingen op een ander Bijbelboek, genaamd Ester (of Esther). Dit Bijbelboek is wel in de Protestantse canon opgenomen en is ook gewoon te vinden in Rooms-Katholieke Bijbels.


Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement