Religie kennis Wiki
Advertisement

Solus Christus (Ablatief: Solo Christo) (betekenis: Alleen Christus) is één van de Vijf sola's die een samenvattend uitgangspunt vormen van het protestantisme, al tijdens de Reformatie, maar ook heden ten dage. Solus Christus is een Latijnse uitdrukking die verwijst naar de verlossing door Christus alleen.

Solus Christus houdt in dat alleen Christus als Middelaar tussen de mens en God mag worden aanvaard en vereerd; enkel Christus is gestorven voor de zonde van de mensen, eenieder die zijn positie op gelijke voet stelt met die van andere middelaars is bezig met afgoderij of het volgen van een valse profeet. Dit principe staat op gespannen voet met gebruiken binnen het katholicisme zoals de Maria- en heiligenverering.

Belangrijkste passages[]

Solus Christus is gebaseerd op een aantal, volgens het protestantisme, belangrijke passages.

  • Want er is een God, er is ook een Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; (1 Timoteüs 2:5-6)
  • Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht; Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen. Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; En Hij is voor alle dingen, en alle dingen bestaan te zamen door Hem; En Hij is het Hoofd des lichaams, namelijk der Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn. (Kolossenzen 1:12-18)
  • Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. (Johannes 14:6)
  • Zo zij u allen kennelijk, en het ganse volk Israël, dat door den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, Dien gij gekruist hebt, Welken God van de doden heeft opgewekt, door Hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Deze is de Steen, Die van u, de bouwlieden, veracht is, Welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. (Handelingen van de Apostelen 4: 10-12)
  • Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; (Brief van Paulus aan de Efeziërs 4:15)

Literatuur[]

Externe links[]

Bronnen, noten en/of referenties[]

Bronnen, noten en/of referenties:

Sola gratia (Alleen door genade) · Sola fide (Alleen door geloof) · Sola scriptura (alleen door de Bijbel) · Solus Christus (Alleen Christus) · Soli Deo Gloria (Alle eer is alleen aan God)

fi:Solus Christus ia:Solus Christus pl:Solus Christus pt:Solus Christus szl:Solus Christus

Advertisement