Religie kennis Wiki
Advertisement

Soli Deo Gloria (Latijn voor "Alleen aan God de Eer") is een van de Vijf sola's die een basis vormen van het Protestantisme ten tijde van de reformatie, maar ook heden ten dage nog de basis vormen voor deze religie. De uitdrukking staat op gespannen voet met de gebruiken in het Katholicisme. Een variant op Soli Deo Gloria is "Deo Gratias", wat vrij vertaald "geef God de eer" betekent.

Belangrijkste Bijbelse passages[]

  • Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het al ter ere Gods. (1 Korinthiërs 10:31)
  • Indien iemand spreekt, die spreke als de woorden Gods; indien iemand dient, die diene als uit kracht, die God verleent; opdat God in allen geprezen worde door Jezus Christus, Welken toekomt de heerlijkheid en de kracht, in alle eeuwigheid. Amen. (1 Petrus 4:11)
  • En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaring 1:6)
  • Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke (2 Petrus 3:1)
  • Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:21)
  • Zeggende: Amen. De lof, en de heerlijkheid, en de wijsheid, en de dankzegging, en de eer, en de kracht, en de sterkte zij onzen God in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaringen 7:12)
  • Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:36)

In de kunst[]

SDG in een handschrift van Händel

Kunstenaars ontertekenden zo hun kunstwerken vaak, om er mee aan te geven dat ze het werk als een werk van God beschouwden. De spreuk werd vooral gebruikt door componisten als Johann Sebastian Bach en Georg Friedrich Händel. Zo ondertekende Bach een groot deel van zijn cantates met SDG, de afkorting voor Soli Deo Gloria, waarmee de diepgelovige Bach de compositie aan God opdroeg. Daarnaast verwerkte Bach het akkoord Es, D en G in veel muziekstukken. De Johannes Passion bijvoorbeeld begint met dit akkoord. Op Bachs grafsteen staat de tekst Soli Deo Gloria verwerkt.

Vanwege het veelvuldig gebruik van Bach van deze tekst en de betekenis ervan, is Soli Deo Gloria tegenwoordig de naam van een groot aantal christelijke muziekkoren. De Britse dirigent John Eliot Gardiner heeft zijn platenlabel, waaronder hij een groot aantal cantates van Bach heeft uitgebracht, Soli Deo Gloria genoemd.

Literatuur[]

Externe links[]

Sola gratia (Alleen door genade) · Sola fide (Alleen door geloof) · Sola scriptura (alleen door de Bijbel) · Solus Christus (Alleen Christus) · Soli Deo Gloria (Alle eer is alleen aan God)

Advertisement