Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Ruth (Hebreeuws: רות) is een van de boeken de Tenach en het Oude Testament. Het was oorspronkelijk een onderdeel van het boek Richteren, maar vormt nu een van de 24 afzonderlijke boeken van de Hebreeuwse Bijbel. Binnen de Tenach maakt Ruth onderdeel uit van de Geschriften (Ketoeviem) en daarbinnen is het een van de vijf feestrollen (Megillot). Volgende de joodse traditie is Samuel de auteur van het boek. Het is een opmerkelijk, kort boek, dat toch rijk is aan voorbeelden van geloof, geduld, ijver, en vriendelijkheid.

Inhoud[]

Het verhaal speelt zich ongeveer 120 jaar voor de geboorte van David af en wordt in het Bijbelboek in vier hoofdstukken verteld. Het eerste hoofdstuk begint wanneer het gezin van Elimelech (hijzelf, zijn vrouw Naomi en hun beide zoons Machlon en Kiljon) de hongersnood in het land Israël ontvluchten en naar het buurland Moab trekken. Elimelech sterft in Moab en de beide zoons trouwen daar met de Moabitische vrouwen Orpah en Ruth. Wanneer een aantal jaren later ook Naomi's beide zoons sterven, besluit de zwaar gedesillusioneerde Naomi dat ze weer terug wil naar haar vaderland, waar de hongersnood inmiddels weer over is. Haar beide schoondochters willen aanvankelijk met haar mee, maar Orpah laat zich door Naomi overreden in Moab achter te blijven, terwijl Ruth erop staat met Naomi mee te gaan naar de Israëlische stad Bethlehem. Ze komen daar aan bij het begin van de oogsttijd.

Het tweede hoofdstuk beschrijft dat Ruth voor haar schoonmoeder op pad gaat om op het land aren te zoeken. Volgens de wetten van Mozes mochten akkers niet tot aan de rand gemaaid worden, en wat na het maaien op het land bleef liggen, mocht ook niet door de maaier bijeengeraapt worden; dit was bestemd voor de armen en de vreemdelingen. Ruth komt bij toeval terecht op het land van Boaz, die verre familie is van haar schoonvader Elimelech. Boaz raakt onder de indruk van de vrouw, en haar inzet om haar schoonmoeder bij te staan, en besluit haar extra goed te behandelen. Ze mag mee-eten met de maaiers, en Boaz geeft zijn knechten het bevel om het Ruth extra makkelijk te maken om aren te vinden. Thuisgekomen bij Naomi vertelt Ruth hoe goed Boaz voor haar is geweest, en Naomi bedenkt dat deze man door zijn familiebanden wel eens als (ver)losser voor haar en Ruth zou kunnen fungeren.

In het derde hoofdstuk besluit Naomi dat het tijd wordt dat Ruth de stoute schoenen aantrekt, en ze gaat proberen om Boaz over te halen om haar en haar moeder te lossen. Ze sluipt 's avonds naar de dorsvloer, en legt zich op een deken aan de voeten van Boaz neer. Boaz roemt haar trouw, en zegt dat hij haar tot vrouw wil nemen, maar dat er eerst nog iemand anders is die meer aan Ruth verwant is dan hij. Hij zegt haar toe dat hij de volgende dag alles zal gaan regelen, en laat haar die nacht aan zijn voeten slapen. Vlak voor zonsopgang laat hij Ruth naar huis gaan en geeft haar nog snel een flinke voorraad gerst mee voor haar schoonmoeder.

Het vierde hoofdstuk beschrijft hoe Boaz de andere man (zijn naam wordt niet genoemd) voorstelt om Naomi en Ruth te lossen. Die ander heeft er bezwaar tegen, waarna Boaz het doet. Boaz neemt Ruth tot vrouw, en ze krijgen samen een zoon, "Obed", die later de grootvader van David zal worden.

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring


Advertisement