Religie kennis Wiki
Advertisement
Portal Ecke links.gif  Hoofdpagina Portal Ecke rechts.gif  

Sjabloon:Portaal:Christendom/Tab2 Sjabloon:Portaal:Christendom/Tab2 Sjabloon:Portaal:Christendom/Tab2

Bestand:Cros.svg

   Portaal Christendom

   Bestand:Cros.svg

Het portaal voor christendomgerelateerde artikelen
Dit portaal is bestemd voor alle stromingen van het christendom, van protestants, katholiek, orthodox tot vrijzinnig. Alle nieuwe ontwikkelingen in dit portaal zijn van harte welkom. Als u nog ideeën heeft voor dit portaal, laat dan een berichtje achter op de overlegpagina of pas het portaal zelf aan. Let wel: dit portaal is niet bedoeld als zandbak. Het hoofdportaal voor alle andere religies is hier te vinden.

Bestand:Crepuscular rays color (button).png Bestand:Christ pantocrator daphne1090-1100 (button).jpg Bestand:BiblenCh ubt (button).jpg Bestand:Rembrandt Harmensz. van Rijn 079 (button).jpg Bestand:Gian Lorenzo Bernini - Dove of the Holy Spirit (button).jpg Bestand:Vrijthof in Maastricht (button).jpg Bestand:Testone UrbanoVIII.jpg
God Jezus Christus Bijbel De 10 geboden Heilige Geest Stromingen Geschiedenis

Christendom kort

Het christendom is één van de Abrahamitische religies waarin God centraal staat. Jezus Christus wordt binnen het christendom als de Verlosser van de zonden gezien en als de Zoon van God. Het heilige geschrift van het christendom is de Bijbel die bestaat uit het Oude en het Nieuwe Testament, en eventueel de apocriefe boeken. Het christendom is met twee miljard aanhangers de grootste religie op aarde.

bewerk

Oorsprong van het christendom


Het christendom is een monotheïstische religie die bijna 2000 jaar geleden is ontstaan binnen het jodendom. Jezus van Nazareth (zijn woonplaats tot zijn 30ste jaar), geboren in Bethlehem (gelegen op de huidige Westelijke Jordaanoever) legde hiervoor de grondslag. Hij trok als een leraar (rabbi) rond in Judea en Galilea en verkondigde dat niet het slechts toepassen van de joodse wetten, opgeschreven in de Tenach, maar op de eerste plaats de naastenliefde belangrijk was in de ogen van God. Na zijn kruisiging en (zoals de christenen geloven) zijn verrijzenis uit de dood en hemelvaart, werd hij door zijn volgelingen, de apostelen gezien als de Christus: de door de Joden verwachte Messias en Zoon van God. Zo ontstond er rond het jaar 30 van onze jaartelling een groep Joodse christenen die binnen het jodendom wilde blijven en de joodse wetten onderhielden. De religieuze leiders van het toenmalige jodendom beschouwden echter de bewering dat Jezus Christus de Messias en zoon van God was als godslasterlijk en vervolgden de nieuwe joods-christelijke sekte. Onder leiding van de apostel Paulus wendden de christenen zich steeds meer af van het jodendom. Zij behielden een groot deel van de Tenach als heilig boek (voor christenen is dit het Oude Testament). Het uitsluitend door de christenen als het Woord van God beschouwde Nieuwe Testament bevat de leringen van Jezus Christus, opgetekend in vier evangeliën; de brieven van de apostelen; de Handelingen der apostelen en het boek Openbaring. Hiermee ging het christendom zijn eigen weg en ontwikkelde zich in de loop der eeuwen tot een wereldgodsdienst.

bewerk

Jezus Christus


Jezus Christus wordt binnen het christendom gezien als de Messias en de Zoon van God die de zonden van de mensen op zich heeft genomen door zijn kruisdood en daardoor de relatie tussen God en de mensheid heeft hersteld. De naam Jezus is de in de meeste Europese talen gebruikte naamsaanduiding/schrijfwijze; zij is ontleend aan het Griekse Ιησους (Jèsoes), dat op zijn beurt weer een fonologisch niet geheel juiste weergave is van de Hebreeuwse naam Jesjoea. Dit was rond het begin van onze jaartelling een veel gebruikte Joodse voornaam die "God redt" betekent. Een eerdere Hebreeuwse schrijfwijze van deze naam was Jehosjoea, in het Nederlands vertaald als Jozua en in het Engels als Joshua. Het gelijknamige oudtestamentische Bijbelboek Jozua heet in de Griekse tekst van de Septuaginta echter gewoon Ιησους. bewerk

Geboorte van Jezus Christus

De geboorte van Jezus Christus vond volgens de evangelisten uit het Nieuwe Testament van de christelijke Bijbel plaats in Bethlehem in de Romeinse provincie Palestina tijdens het bewind van keizer Augustus. Zijn geboortejaar (het jaar 1) geldt als het begin van de christelijke (en nu internationaal gebruikelijke) jaartelling. De geboortedatum van Jezus Christus is onbekend. De christenen herdachten echter al vanaf ongeveer 376 zijn geboorte op de dag waarop de Romeinen het zonnewendefeest (Sol Invictus) vierden, namelijk rond 22 december. Keizer Constantijn de Grote besloot - op voorstel van de kerkvader Johannes Chrysostomus - om de geboorte van Jezus op 25 december te vieren. Dit is het huidige kerstfeest/kerstmis. In 1582 werd door Paus Gregorius XIII in West-Europa de Gregoriaanse kalender ingevoerd. Deze was een correctie op en week dus af van de tot die tijd algemeen gehanteerde Juliaanse kalender. De Oosters-orthodoxe Kerk volgde deze wijziging in de jaartelling niet en hield (tot op de dag van vandaag) vast aan de Juliaanse kalender. Het gevolg hiervan is dat de westers-christelijke kerken het kerstfeest vieren op 25 december en de oosters-orthodoxen op 7 januari.

bewerk

Bijbeltekst uitgelichtJohannes 1: 1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. (1:3-4) en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. 4 In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 5 Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 6 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 Het Woord was in de wereld, de wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. 11 Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. 12 Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. 13 Zij zijn niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. 14 Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. 17 De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. 18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die (1:18) de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. bewerk

Naamdag uitgelicht


Benedictus Josephus Labre (Benoît-Joseph Labre) (Amettes, 1748 - Rome, 16 april 1783) probeerde bij verschillende kloosterordes toe te treden. Toen dat niet lukte besloot hij "vagebond van God" te worden. De rest van zijn leven besteedde hij aan bedelen. Hij stierf, ca. 35 jaar oud, op de trappen van de Santa Maria di Monte in Rome.

Benedictus Labre wordt uitgebeeld met een bebaard gezicht. Zijn kleren zijn gescheurd en hij draagt een bedelnap. Hij drukt een kruisbeeld tegen zijn borst. Soms heeft hij een rozenkrans om zijn nek, of wordt hij afgebeeld met sint-jakobsschelpen, die symbool staan voor pelgrims. Benedictus werd heilig verklaard in 1881.

Zijn feestdag is op 16 april, zijn sterfdag. Dit is eveneens de verjaardag van Benedictus XVI.

Zie ook: Naamdag bewerk

Belangrijke punten van het christendom

Fundamenteel in het christendom is het geloof in één God. Daarnaast gaan de christenen er in tegenstelling tot de aanhangers van de andere twee monotheïstische wereldreligies (jodendom en islam), vanuit dat God een Drie-eenheid is van drie personen: Vader, Zoon (Jezus Christus) en Heilige Geest.

Jezus Christus is volgens het christelijk geloof zowel volledig God als volledig mens. Dit is de tweenaturenleer die door het Eerste Concilie van Nicea als geloofspunt definitief is vastgesteld.

Een hieruit volgend, derde fundamenteel punt in het christendom is het geloof dat God in de persoon van Jezus Christus mens is geworden, verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria. Deze menswording was nodig omdat sinds de zondeval van Adam en Eva de mensheid vervreemd is van God en daardoor in een zondige staat verkeert (aangeduid als de erfzonde). Alleen iemand die zowel God als mens is, kan deze erfzonde en de daaruit voortkomende 'gewone' zonden uitwissen en een verzoening tussen God en mens bewerkstelligen. Deze persoon is Jezus Christus die ter verlossing van de mensheid als een misdadiger op bevel van de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus aan het kruis is gestorven. Op grond daarvan wordt hij in het christendom de Verlosser genoemd.

Essentieel in het christendom is het geloof dat Jezus Christus drie dagen na zijn dood en begrafenis weer levend uit zijn graf is opgestaan. De christenen herdenken deze verrijzenis jaarlijks tijdens het Paasfeest. Na verschillende ontmoetingen met zijn volgelingen steeg Jezus Christus ten hemel en keerde zo terug naar zijn Vader. Dit wordt herdacht op Hemelvaartsdag.

Volgens het Nieuwe Testament zond God vijftig dagen na de verrijzenis van Jezus Christus de Heilige Geest naar de apostelen en enige andere volgelingen van Jezus om hen en hun navolgers blijvend te helpen bij het vasthouden aan en het uitdragen van de goddelijke boodschap van Jezus Christus. De christenen herdenken deze gebeurtenis tijdens het Pinksterfeest.

Christenen geloven in een eeuwig leven na de dood. Zij geloven ook dat Jezus Christus zal terugkeren aan het einde der tijden, de zogeheten wederkomst, om als rechter het laatste oordeel te vellen over alle levende en reeds gestorven mensen. De mensen die Jezus Christus hebben aanvaard als Messias en Verlosser (bezegeld door de doop) worden weliswaar beoordeeld op het al dan niet nageleefd hebben van de christelijke levensbeginselen maar zijn in principe wel vergeven. Niet-christenen zullen anders worden beoordeeld. Zij zullen zelf de gevolgen van hun zonden moeten dragen waarbij eveneens zal worden betrokken hoe zij tegenover Jezus Christus en zijn Messiasschap hebben gestaan of indien zij daarvan geen weet hebben gehad tegenover God en hun geweten.

De christenen beschouwen het Oude en Nieuwe Testament (tezamen de Bijbel) als de Heilige Schrift en het Woord van God.

In 381 is de belangrijke Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel tot stand gekomen waarin bovengenoemde geloofspunten in hoofdlijnen zijn opgenomen. Deze geloofsbelijdenis wordt door de hoofdstromen van het christendom tot op de dag van vandaag erkend, zij het met diverse nuanceringen en accenten binnen de afzonderlijke stromingen.

bewerk

Heilige plaatsen


bewerk


Feest- en gedenkdagen

De jaartelling van het christendom begint bij het jaar nul. De christelijke kalender kent 365 dagen in een jaar. Om de vier jaar is er een schrikkeljaar. De maanden tellen 30 of 31 dagen, alleen februari kent 28 dagen. In het geval van een schrikkeljaar, telt februari 29 dagen. De belangrijkste feesten binnen het christendom zijn het Kerstfeest, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. bewerk

Suriname


Het christendom is de belangrijkste godsdienst in Suriname, 51 procent van de bevolking is christelijk, waarvan ongeveer de helft rooms-katholiek (27,8 %), en de andere helft protestants (30,2 %). Er zijn enkele belangrijke geloofsbewegingen en -gemeenschappen in het land actief, zoals onder andere de Evangelische Broedergemeente, de Moravische Broeders en het Zeister Zendingsgenootschap. Het christendom is in Suriname erg belangrijk aangezien de meeste creolen christelijk zijn; 40 procent van hen is lid van de Evangelische Broedergemeente. Ook de protestantse pinkstergemeenten kennen steeds meer leden. De winti's zijn over het algemeen christenen.

bewerk

België en Nederland


België

Het christendom is in België tamelijk homogeen vertegenwoordigd. De grootste en tevens invloedrijkste kerkelijke stroming is de rooms-katholieke Kerk, waartoe de meeste Belgen zich rekenen. Aan het hoofd van de Belgische rooms-katholieke Kerk staat aartsbisschop André Léonard. Minder dan één procent van de bevolking is protestants of oosters-orthodox. De protestantse gemeenschap in België heeft zich verenigd in de Verenigde Protestantse Kerk in België en een aantal kleinere kerkgemeenschappen. Door het ontbreken van recente volkstellinggegevens is niet exact aan te geven hoe groot de aanhang van de verschillende christelijke kerken in België is. Naar verwachting slinkt die aanhang echter, net als in Nederland, gestaag. Vaststaat wel dat België meer actieve christenen kent dan Nederland.

  • Katholicisme

Nederland

Portaal:Christendom
Het christendom wordt in Nederland vertegenwoordigd door twee grote kerkgenootschappen: het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland (RKK) en de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder behoorde (volgens het CBS) eind 2004 30% tot de rooms-katholieke Kerk en 17% tot de PKN. Daarnaast is rond 4% van de Nederlanders aangesloten bij een gereformeerd kerkgenootschap en 3% bij een van de overige kleine christelijke kerkgenootschappen, zoals de uiteenlopende evangelicale en pinksterkerken, de Oudkatholieke Kerk, de Apostolischen en de Algemene Doopsgezinde Sociëteit. 41% van de Nederlandse bevolking behoorde niet tot een kerkelijke gezindte. Hoewel de christenen dus een kleine meerderheid in Nederland vormen en in de negentiende eeuw nog bijna alle Nederlanders christelijk waren, is Nederland strikt genomen geen christelijke staat. In de Nederlandse Grondwet en het Burgerlijk wetboek is de scheiding tussen kerk en staat vastgelegd. De vrijheid van godsdienst strekt zich uit tot iedere ingezetene van Nederland, dus ook tot de leden van het Koninklijk Huis. Hoewel deze laatsten traditioneel lid zijn van de Nederlandse Hervormde Kerk, inmiddels de Protestantse Kerk in Nederland, zijn er in de laatste decennia veel katholieke en onkerkelijke leden aangetrouwd, zoals de vrouw van de kroonprins, prinses Máxima.

bewerk

Christendom geloofsrichtingen


Het christendom is, na een aanvankelijke eenheid in de eerste eeuwen na zijn ontstaan, uiteengevallen in een groot aantal geloofsrichtingen. Het eerste grote schisma voltrok zich in 1054 toen de Byzantijnse patriarchaten zich afscheidden van de Latijnse Kerk van Rome, onder meer omdat zij de patriarch/paus van Rome niet wilden erkennen als hoogste kerkleider. De tweede grote afscheiding van Rome volgde op de Reformatie, ingezet in 1517 door Maarten Luther en rond 1533 gevolgd door Johannes Calvijn. Deze Reformatie leidde tot het ontstaan van het Protestantisme. Binnen deze laatste stroming ontstond in de eeuwen daarna een groot aantal nieuwe afscheidingen. Een uitputtende opsomming van de verschillende christelijke kerken en stromingen is ondoenlijk. De belangrijkste zijn de volgende:

bewerk

Portalen Religie[]

christendom - islam - jodendom - Tibetaans boeddhisme

ar:بوابة:مسيحية ca:Portal:Cristianisme cs:Portál:Křesťanství da:Portal:Kristendom fr:Portail:Christianisme he:פורטל:נצרות hr:Portal:Kršćanstvo id:Portal:Kristen it:Portale:Cristianesimo ja:Portal:キリスト教 ka:პორტალი:ქრისტიანობა mk:Портал:Христијанство ms:Portal:Kristian pl:Portal:Chrześcijaństwo pt:Portal:Cristianismo ro:Portal:Creştinism ru:Портал:Христианство si:Portal:කිතු දහම sr:Портал:Хришћанство sv:Portal:Kristendom uk:Портал:Християнство vi:Chủ đề:Cơ Đốc giáo zh:Portal:基督教

Advertisement