Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Obadja is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel oftewel het Oude Testament, de Tenach. Het wordt gerekend tot 'de kleine profeten' en is volgens de overlevering geschreven door de profeet Obadja. Die naam betekent "Dienaar van de HEER".

Het boek bestaat uit één hoofdstuk, dat over Edom (vers 1-16) en het herstel van Israël gaat (vers 17-21). Het is het kortste boek van het Oude Testament.

Er is vier maal sprake van dat Jeruzalem wordt ingenomen:

  1. door de Egyptische farao Sisak tijdens koning Rehobeam (I Koningen 14:25);
  2. door de Filistijnen en Arabieren tijdens de regering van Joram (II Kronieken 21:16);
  3. door Joas, koning van Israël, tijdens de regering van Amazia (II Koningen 14:13); en
  4. door de Babyloniërs onder leiding van Nebukadnezar. (586 v.Chr.)

Obadja (1:11-14) spreekt over de inname als in het verleden. Hij ziet de calamiteiten alsof ze reeds over Jeruzalem gekomen zijn. De Edomieten verenigen hun krachten met die der Chaldeeën en brengen rampen en verwoesting over Israël. Wij lezen niet letterlijk dat de Edomieten zij aan zij met de Chaldeeën vochten, maar waarschijnlijk is dit wel, en dit verklaart ook het oordeel dat Obadja namens God over Edom uitspreekt. Het lijkt aannemelijk dat Obadja zijn oordelen uitspreekt vlak na de val van Jeruzalem.

Edom is een type van Israëls en van Gods laatste vijand (Jesaja 63:1-4). Deze zal uiteindelijk weggevaagd worden, en het koninkrijk komt aan de Heere (vgl. Psalm. 22:28).

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement