Religie kennis Wiki
Advertisement
deel van de serie over de
Eucharistie

Ook bekend als
"Heilige Mis" (kath.) of
"Heilig Avondmaal" (prot.)

Ingesteld door
Jezus

Theologie
Mis
Avondmaal
Hostie
Lichaam van Christus
Consecratie
Werkelijke Tegenwoordigheid
Transsubstantiatie
Eucharistische aanbidding
Consubstantiatie

Belangrijke theologen
Paulus ·Thomas
Augustinus · Calvijn
Chrysostomos · Luther · Zwingli

Verwante artikelen
Tabernakel
Christendom
Monstrans
Goddelijke Liturgie
Tridentijnse ritus
Concilie van Trente
Sacrament · Sacramentsdag
Eerste Communie
Ziekencommunie · Viaticum

Novus Ordo Missae (N.O.M., Nieuwe Liturgie van Paulus VI, Novus Ordo, Nieuwe Missaal, Nieuwe Mis) is de benaming van de Nieuwe Misorde die in 1969 en 1970 onder paus Paulus VI aan de Latijnse Kerk in het Westen opgelegd is door middel van de constitutie Missale Romanum (1969). Zij geldt als vervanging voor de oude Romeinse (Tridentijnse) ritus.

Deze liturgie wordt meestal in de volkstaal gevierd maar kan even goed in het Latijn gevierd worden. Vaak wordt het begrip Latijnse mis dan ook ten onrechte vereenzelvigd met de mis van paus Pius V.

De celebrant kan deze mis zowel gericht naar het Oosten als naar het volk vieren. De gewoonte dat de celebrerende priester of bisschop met zijn gezicht gericht naar het volk staat is volgens het Romeins missaal niet de normale situatie, (dit wordt duidelijk wanneer men in de rubrieken leest "de priester keert zich naar het volk, en...", wat dus wil zeggen dat hij gedurende de overige delen van de liturgie niet naar het volk gekeerd staat) maar wel toegestaan en in de praktijk sindsdien veruit het meest gebruikelijk. Naast de tongcommunie, waarbij de priester de H. Hostie op de tong legt, werd bij wijze van indult aan die kerkprovincies die daarom hadden gevraagd, een tweede vorm van communiceren toegestaan waarbij de gelovigen de communie eerst op de hand ontvangen (handcommunie).

Ontstaansgeschiedenis[]

Deze nieuwe liturgie werd ontworpen door de pauselijke commissie Consilium ad exsequendam Constitutionem de Sacra Liturgia ofwel kortweg het Consilium. Deze commissie stond onder leiding van pater, later aartsbisschop, Annibale Bugnini. Belangrijke hervormingsgezinde liturgisten werkten in de commissie aan een nieuwe liturgie die aan de veranderingswil en de instructies van de Constitutie Sacrosanctum Concilium, een decreet van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), moest voldoen. Onder de bekende liturgiewetenschappers bevonden zich ook belangrijke geestelijken, zoals dom Bernard Capelle O.S.B., de voormalige abt van de Abdij Keizersberg in Leuven (België).

Vanwege de oecumenische gedachte werden ook zes protestantse theologen in de pauselijke commissie aangesteld, waaronder dominee Max Thurian. Zij hadden het recht adviezen en wijzigingen in te dienen. Doel was om te komen tot een ritus voor de Eucharistie die niet langer aanstootgevend zou zijn voor de aanhangers van de Reformatie. Thurian drukte na totstandkoming van de nieuwe liturgie zijn overtuiging uit, dat "elke protestantse kerk deze nieuwe liturgie gezamenlijk met de Katholieke Kerk voor het Avondmaal moet kunnen gebruiken"[bron?]. De oude katholieke liturgie, de zogenaamde Tridentijnse ritus, was door de protestanten altijd afgewezen en aangevallen, omdat deze ritus de Misoffer-theologie benadrukt. Theologen[bron?] wijzen er echter op, dat enige gebeden, zoals het eucharistisch gebed I, niet geheel aanvaardbaar zijn voor protestanten.

De invoering van de Novus Ordo Missae gaf aanleiding tot steeds meer liturgische experimenten, waartegen het Vaticaan echter sinds enige jaren waarschuwt.

Onmiddellijk na de invoering van de Novus Ordo Missae kwam er veel verzet tegen deze nieuwe liturgie tot stand. Verschillende bisschoppen klaagden, dat de verandering verder ging dan de constitutie Sacrosanctum Concilium voorschreef. De opgekomen stroming van het Traditionalisme wees de Novus Ordo Missae geheel af en viert de Mis nog steeds volgens de Tridentijnse ritus. Ook van officiële kerkelijke zijde kwam er kritiek. De kardinalen Alfredo Ottaviani en Antonio Bacci boden hun grieven aan Paus Paulus VI aan en gaven daarbij te kennen, dat zij de Novus Ordo Missae eigenlijk onaanvaardbaar vonden, vanwege protestantiserende tendensen. Beide kardinalen verklaarden, gesteund door enkele Romeinse theologen[bron?], dat trouwe katholieken verplicht zijn de Novus Ordo Missae niet bij te wonen en de Tridentijnse liturgie vast te houden[bron?]. Paulus VI trok zich niet zo veel van de kritiek aan, maar liet wel kleine aanpassingen doen en liet protestants klinkende elementen uit de Institutio Generalis van het nieuwe missaal verbeteren[bron?]. De genoemde oude kardinalen lieten het bij een weerstand van woorden en leidden voortaan een teruggetrokken leven in het Vaticaan.

Een daadwerkelijke strijd tegen de Novus Ordo Missae voerde en voert de Priesterbroederschap Sint Pius X die door mgr. Marcel Lefebvre is gesticht. Overigens gaf de liturgiehervorming en invoering van de Novus Ordo Missae op zich een wezenlijke impuls aan de totstandkoming van het traditionalisme.

Ook kardinaal Joseph Ratzinger, die later tot paus verkozen werd, heeft in het verleden op misbruiken in de Novus Ordo Missae gewezen. Hij viert de Mis echter wel volgens deze nieuwe liturgie, hoewel hij ook al bij gelegenheden als kardinaal de Tridentijnse Mis vierde. De Novus Ordo Missae ziet hij op zich als een weliswaar correcte - maar kunstmatig gemaakte en niet organisch gegroeide - liturgie, waardoor hij in zijn boeken te kennen gaf op bepaalde gebieden een liturgische herbronning door te willen voeren op basis van de Tridentijnse ritus.

Novus Ordo heeft in het Traditionalisme een negatieve betekenis en wordt vaak gebruikt om álle vernieuwingen in de Katholieke Kerk sinds Vaticanum II mee aan te duiden.

Opbouw van de Mis van Paulus VI[]

De Mis bestaat uit verschillende onderdelen : naast de opening van de Dienst en de wegzending, zijn er twee grote delen te onderscheiden: de dienst van het Woord en de dienst van het Altaar. De opbouw van een eucharistieviering is als volgt:

Openingsriten (Ritus initiales)[]

 • Binnenkomst van de priester (Introïtus) - de mensen gaan staan, uit eerbied voor degene die hij via de hiërarchie uiteindelijk vertegenwoordigt en symboliseert (Christus).
 • Begroeting van het altaar en de gemeenschap (Salutatio altaris et populi congregatio) - officiële begroeting in de naam van God.
 • Schuldbelijdenis (Actus paenitentialis) - belijdenis aan God van persoonlijke menselijke zwakheden, fouten en onvolmaaktheden en een bewust zich op God richten als liefdevolle en barmhartige.
 • Het Kyrie (Kyrie eleison) - gebed om ontferming.
 • Het Gloria (Gloria in excelcis) - Een lofzang, afhankelijk van de periode van het kerkelijk jaar al of niet (tijdens de Vasten en de Advent) gezongen.
 • Openingsgebed - de priester bidt het openingsgebed, eventueel voorafgegaan door een ogenblik stilte om eenieder de gelegenheid te geven voor zichzelf te bidden. Na het openingsgebed gaan de mensen weer zitten om te luisteren naar de lezingen.

Woorddienst (Liturgia verbi)[]

 • De lezingen (Lectiones biblicae) worden, na plechtige overhandiging van de boeken door de lector gelezen :
 • Eerste lezing (Lectio prima) uit het Oude Testament
 • Graduale of Tussenzang, van oudsher uit een Psalm
 • Tweede lezing (Lectio secunda) uit de Handelingen of de Brieven van de apostelen. Op een weekdag is er slechts één lezing.

Hierna staat men op voor het Alleluia en de Evangelielezing.

 • Alleluia (Acclamatio ante lectionem Evangelii).
 • Evangelielezing (Evangelium) door een diaken of, als er geen diaken aanwezig is, door de priester-voorganger of een concelebrant. De Evangelielezingen wisselen jaarlijks volgens het ABC-schema: in een A-jaar wordt voornamelijk gelezen uit het Evangelie volgens Matteüs, in een B-jaar uit Marcus en in een C-jaar Lucas. Het Evangelie volgens Johannes wordt vooral rond de paasdagen gelezen. De rode draad door de twee of drie lezingen is de 'verkondiging van Christus': vanuit het Oude Testament als profetie en vanuit de Evangeliegedeelten als vervulling van de belofte. Na het Evangelie gaan de mensen terug zitten om te luisteren naar de Homilie.
 • Homilie (Homilia) - Dit is een toelichting die de priester of diaken geeft op de lezingen.
 • Geloofsbelijdenis (Professio fidei) - De geloofsbelijdenis (onder de formulering van de Geloofsbelijdenis van Nicea of de belijdenis van de Apostelen) wordt rechtstaand opgezegd of gezongen.
 • Voorbeden (Oratio universalis) - De lector leest een aantal beden voor kerk en wereld. (Daarna bidt eenieder eventueel nog een ogenblik in stilte voor zijn eigen intenties.) De priester bidt daarna een afsluitend gebed.

Eucharistische Dienst (Liturgia Eucharistica)[]

In de Eucharistieviering, die de priester dagelijks opdraagt, gaat het om dienstbaarheid en offer. Brood en Wijn zijn hierin tekenen van de bereidheid zichzelf te geven, in navolging van en in verbinding met de zelfgave van Jezus aan het kruis. De priester en de gelovigen gaan 'ter Communie', dat wil zeggen 'nemen Christus tot zich in de gedaante van brood en wijn'. Via een ritueel worden Lichaam en Bloed van Christus geacht op mystieke wijze aanwezig te zijn in hostie en wijn ('transsubstantiatie'). Volgens de katholieke theologie gelooft men dat de Heilige Geest positieve veranderingen bewerkstelligt in mensen die de Eucharistie vieren.

 • Bereiding van de gaven (Praeparatio donorum)
 • Gebed over de gaven (Oratio super oblata)
 • Eucharistisch gebed (Prex eucharistica)
 • Onzevader (Pater Noster)
 • Gebed om vrede (Ritus Pacis)
 • Broodbreking (Fractio Panis)
 • Communie (Communio)

Slotritus (Ritus Conclusionis)[]

 • Wegzending en zegen - heenzending van de door de viering toegeruste gelovigen.

En zegening van het volk door de priester en het Ite Missa Est.

Zie ook[]

Externe links[]

Documenten tegen de Novus Ordo Missae:

cs:Mše Pavla VI. fr:Rite romain ja:新しいミサ pl:Zwyczajna forma rytu rzymskiego ru:Novus Ordo Missae sv:Paulus VI:s liturgi

Advertisement