Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Nehemia (Hebreeuws: נחמיה) is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Historisch gezien is het een voortzetting van het boek Ezra. De naam Nehemia betekent "Yahweh troost". In de tenach valt het boek onder de 'Hagiographa', de geschriften.

Auteur en ontstaan[]

Men neemt aan dat de auteur Nehemia zelf is geweest. Delen van het boek zijn in de eerste persoon geschreven (hoofdstuk 1-7; 12:27-47, en 13). Maar er zijn ook delen waar over Nehemia in de derde persoon gesproken wordt (hoofdstuk 8; 9; 10). De klassieke opvatting is dat Ezra deze geschreven heeft; hier is echter geen bewijs voor. Deze hoofdstukken zijn hier waarschijnlijk door Nehemia opgenomen. Hij was de verantwoordelijke auteur van dit boek, met de uitzondering van hoofdstuk 12:11, 22, 23.

Het boek is waarschijnlijk geschreven in 431 - 430, toen Nehemia voor de tweede keer terugkeerde naar Jeruzalem na zijn bezoek aan Perzië.

Zie ook de bespreking van het auteurschap van het Bijbelboek Ezra.

Inhoud[]

De inhoud van het boek bestaat uit:

 1. Nehemia's gebed (hoofdstuk 1)
 2. Nehemia's verzoek aan Arthasasta (Artaxerxes I), en zijn reis naar Jeruzalem (hoofdstuk 2)
 3. Overzicht van de bouwers aan de muur van Jeruzalem (hoofdstuk 3)
 4. Tegenwerking van Sanballat (hoofdstuk 4)
 5. Maatregelen voor de armen (hoofdstuk 5)
 6. Nieuwe tegenwerking van Sanballat (hoofdstuk 6)
 7. Bewakingsmaatregelen van de stad (hoofdstuk 7)
 8. Voorlezing van de wet (hoofdstuk 8)
 9. Vernieuwing van het verbond (hoofdstuk 9-10)
 10. Verdeling van het land (hoofdstuk 11)
 11. Telling van priesters en Levieten (hoofdstuk 12)
 12. Hervorming onder Nehemia (hoofdstuk 12:44 - 13)

Volgens een aantal orthodoxe theologen valt de terugkeer van Ezra en de groep die met hem kwam, en de hervorming in Ezra (hoofdstuk 7-9) chronologisch na de geschiedenis van Nehemia, en is de Artaxerxes, in het zevende jaar waarvan Ezra terugkeerde, Artaxerxes II (405-358 v.Chr.)

Met dit boek besluiten de geschiedenisboeken van het Oude Testament. De profeet Maleachi leefde gelijktijdig met Nehemia.

Thema/boodschap[]

Het onderwerp van dit boek wordt gevormd door de herbouw van de muren van Jeruzalem. De droevige staat van deze muren vormt de reden voor Nehemia's gebed in hoofdstuk 1, de reden voor zijn terugkeer, en de taak die Nehemia ter hand neemt bij zijn aankomst.

Gedurende de zeventig jaar ballingschap is het land, dat bij de wegvoering naar Babel ontvolkt achter bleef, echter door naburige volken in gebruik genomen. De weinige achter gebleven Hebreeën vormden een minderheid in hun land. Deze immigranten komen onder leiding van Sanballat, Tobia (Ammoniet) en Gesem (Arabier) in verzet tegen de hernieuwde hebreeuwse activiteit in het land. De strijd wordt echter niet met geweld, maar met juridische middelen uitgevochten.

Bronnen[]

Voor de namen in dit artikel is de spelling uit de Statenvertaling gehanteerd.

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement