Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Nahum is een van de boeken in het Oude Testament en de Tenach. De naam Nahum (in het Hebreeuws: Nachoem, in de Septuaginta en in het Nieuwe Testament: Naoum) betekent Trooster.

Ontstaan en datering[]

Nahum profeteerde volgens sommigen tijdens het begin van de regering van Ahazia (743 v.Chr.). Anderen geven de voorkeur aan een datering tijdens de tweede helft van de regering van Hizkia, rond 709 v.Chr. Waarschijnlijk is het boek geschreven in Jeruzalem spoedig na 709 v.Chr. waar hij getuige was van de inval van Sanherib en de vernietiging van diens leger (2 Koningen 19:35).

Wanneer de ondergang van Nineve in 607 v.Chr. geplaatst wordt, en omdat de ondergang van Nineve als toekomstige gebeurtenis in het boek wordt afgeschilderd, kan men aannemen dat het boek voor dit jaar geschreven is. In hoofdstuk 3:8 wordt de ondergang van de Egyptische stad No of No-amon als gebeurtenis in het verleden genoemd, een gebeurtenis die rond 663 v.Chr. geplaatst kan worden.

Het boek vermeld in 1:1 dat het geschreven is door Nahum, de 'Elkosiet', dwz afkomstig uit Elko, een plaats waarvan de ligging niet bekend is.

Onderwerp en inhoud[]

Het onderwerp van de profetieën wordt gevormd door de komende ondergang van Nineve, de hoofdstad van het grote en toen florerende Assyrische rijk. De assyrische vorst Assur-bani-pal stond op het hoogtepunt van zijn macht. Nineve was een uitgebreide stad, en een centrum van de toenmalige beschaafde wereld en van de internationale handel. Het beschikte over een sterke verdediging aan alle zijden.

God keek echter anders tegen Nineve aan. Hij zag het als een 'bloedstad, die geheel vol leugen en verscheuring' is.

Jona had reeds zijn waarschuwingsboodschap gebracht. Nahum werd gevolgd door Zefanja, die ook de ondergang van de stad voorspelde (hoofdstuk 2:4-15). Voorspellingen, die opmerkelijk nauwkeurig vervuld werden in 607 v. Chr, toen Nineve door vuur verwoest werd, en het Assyrische rijk ten einde kwam.

Bron[]

  • Engelstalige Wikipedia
Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringAdvertisement