Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Micha (spr.u. als Miga) is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel. Zowel in het Oude Testament als de Tenach valt hij onder de twaalf kleine profeten. De naam Micha betekent "Wie is gelijk aan God?".

Plaats in de bijbel[]

Micha is de zesde van de twaalf kleine profeten. De aanhef van het boek geeft aan dat hij optrad tijdens de regeringsperioden van de koningen Jotham, Ahaz en Hizkia. Wanneer we vanaf het begin van Jothams regering rekenen (759-698 v.Chr.), dan heeft hij 59 jaar gediend, maar wanneer we van het eind van Jothams regering tot de troonsbestijging van Hizkia rekenen dan duurde zijn bediening slechts 16 jaar. Het is als opvallend beschouwd dat dit boek begint met de laatste woorden van een andere profeet met dezelfde naam namelijk Micha ben Jimla, (1 Koningen 22:28): "Hoort, gij volken, al tezamen!" Tijdgenoten van Micha waren Amos, Hosea en Jesaja. Micha was afkomstig uit het zuidwesten van Juda.

Inhoud[]

Het boek kan inhoudelijk in drie secties worden ingedeeld, elk beginnend met de oproep "hoort, gij .." en afsluitend met een belofte.

  1. Hoofdstuk 1, waarin God zijn oordeel afkondigt over de twee steden Samaria en Jeruzalem vanwege hun afgoderij;
  2. Hoofdstuk 2-3, vooral gericht aan de prinsen en leidinggevenden van het volk;
  3. Hoofdstuk 4, over de toekomstige grootheid van het nieuwe Jeruzalem;
  4. Hoofdstuk 5, de profetie over de messias en zijn rijk;
  5. Hoofdstuk 6-7, waarin God wordt voorgesteld als hebbend een geschil met zijn volk en eindigend met een lied op de bevrijding die God voor zijn volk zal bewerken.

Relatie met nieuwe testament[]

Het slot van het boek wordt in het Nieuwe Testament aangehaald in de Lofzang van Zacharias (Lucas 1:72, 73). De voorspelling van de plaats waar de Messias geboren zou worden, door sommige christenen als een van de meest opmerkelijke Messiaanse profetieën beschouwd, wordt aangehaald in Matteüs 2:6.

Het boek wordt op de volgende plaatsen in het Nieuwe Testament geciteerd:

  • Micha 2:6, in Johannes 7:42
  • Micha 5:1, in Matteüs 2:6
  • Micha 7:6, in Matteüs 10:21,35,36
  • Micha 7:20, in Lucas 1:72,73

Bron[]

  • Engelstalige Wikipedia
Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringAdvertisement