Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Maleachi is een van de boeken in het Oude Testament van de Bijbel en in de Joodse Tenach. Het vormt het laatste boek van de twaalf Kleine Profeten, en daarmee het laatste boek van het Oude Testament. De naam van de schrijver is niet bekend, want Maleachi is geen naam. Maleachi betekent 'mijn bode' (het Hebreeuwse woord 'מלאך, mal'ach', betekent 'engel' of 'boodschapper') en is ontleend aan Maleachi 3:1.

De inhoud van het boek bestaat uit vier hoofdstukken. In de Hebreeuwse versie vormen het derde en vierde hoofdstuk samen een hoofdstuk. De inhoud van het boek bestaat uit:

  1. Een inleiding in hoofdstuk 1:1-5, waarin de profeet Israël herinnert aan JHWHs liefde voor hen;
  2. Een deel waarin een scherpe vermaning wordt geadresseerd aan de priesters die de naam van JHWH veracht hadden, en leiders waren geweest in het verlaten van het verbond en de aanbidding;
  3. In hoofdstuk 2:9-16 wordt het volk verweten dat het zich door huwelijken vermengt met de afgodische heidenen;
  4. In het laatste deel (2:17-4:6) spreekt hij het volk als geheel aan en waarschuwt hen voor het komende oordeel van God, voorafgegaan door de komst van de Messias.

Dit boek wordt vaak in het Nieuwe Testament aangehaald (Matt. 11:10; 17:12; Mark. 1:2; 9:11, 12; Luc. 1:17; Rom. 9:13).

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringAdvertisement