Religie kennis Wiki
Advertisement
Deel van een serie artikelen over het
Christendom
Christendom
..Pijlers
..Christelijke feesten

Drieëenheid (Vader, Zoon, Heilige Geest) · Theologie · Apologetiek · Schepping · Zondeval · Wet· Verlossing · Aanbidding · Kerk · Sacramenten

..Geschiedenis en tradities

De eerste christenen · Algemene geschiedenis van het Christendom · Concilies · Geloofsbelijdenis · Marcionisme · Missie · Grote schisma · Kruistochten · Reformatie · Grote Geloofsafvallen · Opwekking · Restaurationisme · Unitarisme · Thomisme · Remonstranten · Congregationalisme

..Onderwerpen

Bewegingen · Denominaties · Oecumene · Homilie/Preek · Gebed · Christelijke muziek · Kerkmuziek · Kerkgebouw · Liturgie · Kalender · Symboliek · Kunst · Kritiek

..Belangrijke personen

Paulus · Petrus · Kerkvaders · Heiligen · Constantijn · Athanasius · Augustinus · Anselmus · Aquino · Palamas · Wyclif · Luther · Calvijn · Wesley · Arius · Marcion van Sinope · Paus

Christendom portaal

Kleine profeten is een verzamelnaam voor de volgende twaalf oudtestamentische Bijbelboeken:

Deze worden zo genoemd omdat de boeken kleiner in omvang zijn dan die van de grote profeten. We vinden de aanduiding voor het eerst bij Augustinus.[1]

Twaalfprofetenboek[]

In de Joodse traditie zijn de twaalf boeken van de kleine profeten al spoedig samengevoegd in één boekrol, gewoonlijk aangeduid als Twaalfprofetenboek of Dodekapropheton (van het Griekse δώδεκα 'twaalf' en προφήτον, dat verwant is aan προφήτης 'profeet'). De oudste bewijsplaats van het Twaalfprofetenboek als eenheid komt uit Jezus Sirach, geschreven rond 180 v.Chr.[2] In grotten bij Nahal Hever, waar Joodse vrijheidsstrijders zich tijdens de opstand van Bar Kochba (132-135 n.Chr.) verschanst hadden, is een boekrol met het Twaalfprofetenboek teruggevonden.[3]

Volgorde van de boeken[]

In tegenwoordige uitgaven en vertalingen van de Hebreeuwse Bijbel zijn de twaalf profeten opgenomen in de hierboven reeds genoemde volgorde. Deze volgorde wordt reeds aangetroffen in de boekrol uit Nahal Hever.[3] De volgorde van de boeken in de Septuaginta wijkt hier in geringe mate vanaf: Hosea - Amos - Micha - Joël - Obadja - Jona - Nahum - Habakuk - Zefanja - Haggai - Zacharia - Maleachi.

Noten[]

  1. De Civitate Dei XVIII, 29.
  2. Jezus Sirach 49:10.
  3. 3,0 3,1 E. Tov e.a., The Greek Minor Prophets Scroll from Nahal Hever (8HevXIIgr) (DJD VIII), Oxford 1990.
Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement