Religie kennis Wiki
Advertisement

De kerkenraad is het bestuur van een lokale protestantse kerkelijke gemeente.

Theoretisch gezien staat de kerkenraad boven de predikanten. De kerkenraden zijn met name door Johannes Calvijn ingesteld. Een van hun taken was de controle van de predikant. De predikant moest schriftuurlijk prediken. Dat wil dus zeggen: geen ketterijen in de kerk!

Een kerkenraad bestaat uit de ouderlingen en de diakenen van een gemeente, de predikant, en soms kerkvoogden (in de Protestantse Kerk in Nederland heten zij kerkrentmeesters).

De ambten van ouderling en diaken zijn al door de apostel Paulus ingesteld.

In gereformeerde kerken (maar niet meer in de PKN) is het beheer over de wereldlijke goederen opgedragen aan een commissie van beheer; leden daarvan, waaronder de penningmeester, zijn geen lid van de kerkenraad.

Advertisement