Religie kennis Wiki
Advertisement

Het Bijbelboek Jozua (Hebreeuws: יהושע) is een deel van zowel de joodse, rooms katholieke als protestanse canon. In de joodse indeling ( (1) de wet, (2) de profeten, (3) de overige geschriften of Hagiographa) vormt het boek Jozua het eerste deel van de Hagiographa.

Het boek vertelt het verhaal Jozua, opvolger van Mozes. Onder zijn leiding trekt het Israëlitische volk het land Kanaän binnen.

Indeling van het boek:

  • Verovering van het land (Hoofdstuk 1 - 12)
  • Verdeling van het land (Hoofdstuk 13 - 19)
  • Aanwijzing van de vrijsteden (Hoofdstuk 20)
  • Afscheidsrede van Jozua (Hoofdstuk 21 - 24)
Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring


Advertisement