Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Jona is een van de boeken uit de Bijbel. De naam Jona betekent duif in het Hebreeuws. De hoofdpersoon uit dit Bijbelboek die eveneens Jona heet, was een profeet en leefde in de achtste eeuw voor Christus. Ook in de Koran wordt de profeet genoemd, in het Arabisch is zijn naam Yoenoes (of Yunus).

Achtergrond[]

Het noordelijke tienstammenrijk Israël wordt overheerst en wreed onderdrukt door de Assyriërs. Jona behoort tot het onderdrukte Israël.

Inhoud en boodschap[]

Het boek vertelt het zeer menselijke verhaal van de profeet Jona (die als weerspannig en wraakzuchtig afgeschilderd wordt), hoe hij van God opdracht krijgt om naar de bewoners van de grote Assyrische stad Ninevé te gaan en hun de keuze tussen bekering of vernietiging te geven. Jona heeft daar geen zin in en vlucht in tegenovergestelde richting, gaat aan boord van een schip dat naar Tharsish (in Zuid-Spanje) vaart, komt onderweg in een storm terecht en wordt overboord gegooid. Hij wordt verzwolgen door een grote vis en komt in de vis tot inkeer. Na drie dagen wordt hij op het strand weer uitgespuugd. Daarna gaat Jona naar Ninevé om zijn oorspronkelijke opdracht uit te voeren. Hij predikt in de straten van Ninevé en geeft de boodschap dat de maat van de zonden van de bewoners vol is en dat God de stad zal verwoesten. Jona weet dat God een barmhartig God is en dat Hij vergevingsgezind is. (Jona 4:2), maar gaat toch buiten de stad wachten tot het oordeel door God voltrokken zal worden.

De bevolking bekeert zich inderdaad, en dat beweegt God om de stad te sparen. Jona, boos over deze goedheid, krijgt een nieuwe vermaning van God, ditmaal over de noodzaak genadig te zijn als iemand zich bekeert. In het laatste hoofdstuk wordt een boom gebruikt om Jona deze les te leren. De NBG-vertaling spreekt van een wonderboom. Daarmee wordt niet bedoeld dat de boom door een wonder groeide. Wonderboom is een andere naam voor de ricinus, waarvan de zaden de wonderolie leveren. Nog een andere naam is de qiqi-struik.

Dit boek vertelt het verhaal als een verslag van de feitelijke gebeurtenissen van de profeet. Er zijn theologen die van een allegorische betekenis van het boek uitgaan, waarin wordt getoond hoe God goed wil zijn voor mensen. Er zijn echter ook theologen en gelovigen die het verhaal aannemen als waar gebeurd.

Jona en het Nieuwe Testament[]

Jona en zijn geschiedenis worden aangehaald door Jezus in het Nieuwe Testament, in Matteüs 12:39,40 en in Lukas 11:29.

Oorsprong[]

Traditioneel wordt aangenomen dat het boek door Jona zelf geschreven is. Het geeft een verslag hoe:

  1. Jona geroepen wordt door God om naar Ninevé te gaan, zijn ongehoorzaamheid, en de straf of vermaning die hierop volgt (1:1-17);
  2. zijn gebed en verlossing uit de vis (1:17-2:10);
  3. de tweede opdracht die hij krijgt, en zijn prompte gehoorzaamheid, de bekering van Ninevé, en Gods genade voor dezer stad (Hoofdstuk 3)
  4. Jona's afkeer van Gods goedheid, en de vermaning tot de ongeduldig profeet (hoofdstuk 4); Ninevé werd na Jona's opdracht meer dan een eeuw gespaard.

Bronnen[]

  • Engelse Wikipedia

Star of the East[]

Als bewijs voor de geschiedenis van Jona wordt vaak gerefereerd aan het verhaal van James Bartley, matroos op de Star of the East in het laatste decennium van de 19e eeuw. Het verhaal wordt onder andere geciteerd door Jan Kits Sr. om aan te tonen dat bijbelverhalen betrouwbaar zijn. Er is veel discussie over James Bartley en zijn verhaal. Sommigen beweren dat de geschiedenis een broodjeaapverhaal avant la lettre is. Zie externe link: [1]

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringProfeten binnen de islam, genoemd in de Koran
Adam Idries Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henoch Noach Eber Shelah Abraham Lot Ismaël Izaäk Jakob Jozef Job

Shu'aib Musa Harun Zulkifl Dawud Suleyman Iljas Al-Jasa Yunus Zakarya Yahya Isa Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Mohammed
Jetro Mozes Aäron Ezechiël David Salomo Elia Elisa Jona Zacharia Johannes Jezus
Advertisement