Religie kennis Wiki
Advertisement
Deel van een serie van artikelen over
Jezus
Christianity

Visies op Jezus, zie:

Oude Turks-islamitische voorstelling van de hemelvaart van Isa

Isa (عيسى, ook wel Isa bin Maryam, "Isa zoon van Maryam" genoemd) is de islamitisch-Arabische naam voor Jezus, die in de Koran genoemd wordt als een belangrijk profeet en boodschapper van de Indjil. Christelijke Arabieren gebruiken de term Yasu' al-Masih (يسوع المسيح).

Etymologie[]

De naam Isa is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse Ἰησους (Iēsoûs), mogelijk via het Latijnse Iesus. Veelal wordt etymologisch gezien eerder een relatie gelegd tussen de namen Isa en 'Isu (Hebreeuws: Esav), dan tussen de namen Isa en Jezus. Het Arabische Isa, `ayin ya sin ya, heeft als wortel `ayin sin ya; het Hebreeuwse Esav, `ayin sin waw, heeft ook die wortel. Deze namen lijken dus veel meer op elkaar (ze zijn bijna hetzelfde) dan de naam Isa lijkt op het oorspronkelijk Hebreeuwse yehoshoe`a of yeshoe`a, waarbij de `ayin zelfs aan het einde van het woord staat, de allerlaatste radicaal is. In het Arabisch schrift lijkt Isa bijna niet op Yehoshoe`a of Yeshoe`a. Arabische christenen noemen Isa dan ook vaak Yasoe`, wat wel overeenkomt met Yeshoe`a. Over de precieze etymologie van de naam Isa zijn de meningen dus verdeeld. Het gebruik van deze naam als verwijzing naar 'Isu zou ook een symbolische betekenis kunnen hebben. Een zekere Ya'qub al-Baar, de gelijkstelling met andere Ya'qubs uit de Bijbel zoals Ya'qub bin Zabadir is omstreden, was een 'broeder' van Isa. 'Isu was de broer van de derde aartsvader Ya'qub. 'Isu was de eerstgeborene, maar Ya'qub wist het eerstgeboorterecht van hem over te nemen. Volgens sommige gnostische teksten was deze Ya'qub de 'echte' messias, alhoewel dat zeer omstreden is. Deze mogelijkheid wordt daarentegen tegengesproken door de islamitische leer inzake Isa, ook zou de naam Isa in verband kunnen worden gebracht met Ishaq.

Titels en eigenschappen van Isa volgens de Koran[]

De meest voorkomende aanduiding is zoon van Maryam. Het Arabisch, Ibn Maryam zou voor verwarring kunnen zorgen tussen Maryam en Mirjam, de zus van Musa. Ook wordt Isa in Soera Het Geslacht van Imraan 45 bij voorbaat aangekondigd en genoemd 'Messias, Isa'. Daarnaast noemt hij zichzelf een dienaar van God, zoals in Soera Maria 30 en zegt daarbij: "Hij heeft mij het Boek gegeven en mij tot een profeet gemaakt." Daarnaast zijn er vermeldingen in o.a. Soera De Vrouwen 172 en Soera Pracht en Praal 59. Soera Het Geslacht van Imraan 45 maakt melding dat de engelen hebben gezegd: "O, Maria, waarlijk, God geeft u blijde tijding door Zijn woord: Zijn naam zal zijn: de Messias, Isa, zoon van Maryam, geëerd in deze wereld en in de volgende en hij zal tot hen behoren die in Gods nabijheid zijn."

Er wordt over Maryam en de verwekking van Isa in soera De Profeten 91 gezegd: "En (gedenk) haar, die haar kuisheid bewaarde; Wij bliezen haar Onze geest in en Wij maakten haar en haar zoon tot een teken voor alle volkeren". Soera De Vrouwen 159 stelt dat er niemand is onder de mensen van het Boek die er niet in zal geloven vóór zijn dood. En op de Dag der Opstanding zal hij (Isa) getuige tegen hen zijn. Een dergeljk voorbeeld is ook te vinden in Soera De Tafel 117

In soera Maria 21 zegt Isa: "Het is zo naar uw Heer zegt, 'het is gemakkelijk voor Mij,'", waarop de tekst vervolgt: "opdat Wij hem tot een teken voor de mensen maken, een genade Onzerzijds; het is een besloten zaak."

Profeet en boodschapper[]

De Koran zegt dat elk volk zijn eigen boodschappers heeft, maar er is ook sprake van profeten. De boodschappers brachten de boeken met de Goddelijke openbaring. Isa wordt hierbij in de rij gezet van Oud-Testamentische profeten en patriarchen, zoals in Soera Het Vee 84-86 de volgende rij vermeld: Ishaq, Ya'qub, Nuh, Dawud, Suleyman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun, Zacharya, Yahya, Jezus, Ilya, Isma'il, Al-Jasa, Yunus en Loet.

Isa volgt de Thora maar ontvangt ook een nieuw Boek, de Indjil. Bij Jezus' geboorte wordt van God gezegd: " Hij zal hem het Boek (de goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwijzen." (Soera Het Geslacht van Imraan 48). Met "Wijsheid" worden waarschijnlijk de wijsheid van Suleyman bedoeld.

Boodschapper is meestal van toepassing op Mohammed, maar ook Isa wordt boodschapper genoemd in de Koran. Een voorbeeld: "Voorwaar, Wij gaven Musa het Boek en deden boodschappers de een na de ander zijn voetsporen volgen. En Wij gaven aan Isa, zoon van Maryam, duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid." (Soera De Koe 87)

Woord van God en de Geest[]

In bepaalde passages wordt Isa het 'woord' genoemd, afhankelijk van de interpretatie. "En de engelen riepen tot hem, terwijl hij in de kamer stond te bidden: "God geeft u de blijde tijding over Yahya, die Gods woord zal vervullen - en hij zal edel, kuis en een profeet onder de rechtvaardigen zijn." (Soera Het Geslacht van Imraan 39). Volgens sommige moslimgeleerden staat hier "God kondigt u aan Yayha, bevestiger van een Woord van God'. Isa wordt in deze visie dan zo genoemd als vervulling van het woord door de profeten. Vergelijk hierbij ook Soera Het Geslacht van Imraan 47 waarin Maryam vraagt hoe ze zwanger kan worden terwijl ze maagd is. God schept door woorden: "Wanneer Hij iets beslist, zegt Hij daartoe slechts: "Wees" en het wordt" Volgens sommige moslimgeleerden moet het worden opgevat als 'Isa is het Woord wat God heeft geworpen op Maria'.

De heilige geest uit de Indjil is niet dezelfde als de Geest Gods zoals genoemd in de Koran. Volgens de islam is de Indjil verkeerd vertaald. Er zou hier sprake zijn van een aangekondigde boodschapper (met het Griekse woord 'paracletos'), die slaat op Mohammed. Het kan voor christenen verwarrend zijn als zij in de Koran een geest van heiligheid genoemd zien staan.

O.a. in Soera De Koe 253 valt te lezen: "En Wij gaven Isa, zoon van Maryam duidelijke tekenen en versterkten hem met de geest der heiligheid", en Soera De Tafel 109 "Wanneer God zal zeggen: "O Isa, zoon van Maryam, gedenk Mijn gunst aan u en uw moeder, toen Ik u met de geest van heiligheid versterkte, dat gij als kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwees". De geest is er ook voor gelovigen: "Dezen zijn degenen, in wier hart God geloof heeft ingegrift en die Hij gesterkt heeft met Zijn Geest. En Hij zal hen toelaten in tuinen waardoor rivieren stromen. Daarin zullen zij vertoeven" (Soera De Twist 22). Ook zijn woorden van deze strekking terug te vinden in Soera De Bijen 104.

Verschil en overeenkomst islam en christendom[]

Moslims geloven dat Isa een van de profeten van Israël en de Messias was. Zij geloven ook in de wonderen van Isa (zijn geboorte, genezingen, etc.), maar geloven dat deze wonderen door God verricht werden via Isa. Dit geloven ook veel christenen, die zich daarbij beroepen op Filippenzen 2:6-8).

Moslims beschouwen Isa niet als de zoon van God zoals christenen en beschouwen ieder geloof dat hij goddelijk was als shirk dat onverzoenbaar is met het monotheïsme. Deze visie op Jezus komt rechtstreeks uit het zogenaamde Arianisme, een tot ketterij veroordeelde vorm van het Christendom. Men gaat namelijk in de islam, net als in het Oude Testament en het Arianisme, uit van de eenheid van God. Hieruit volgt impliciet uit dat God geen metgezellen heeft niet in een menselijke context moet worden gezien of als entiteit die kinderen voortbrengt. Het verheffen van een ander wezen tot de positie van God wordt gezien als shirk oftewel afgoderij. Wat de ergste zonde is in de islam; het toekennen van metgezellen aan God. In Soera Pracht en Praal 81 staat: “Indien de Barmhartige een zoon had, dan zou ik de eerste der aanbidders zijn.” De Koran zegt ook dat Isa een 'woord' van God was, omdat zijn komst in het Oude Testament werd voorspeld.

Een ander verschil is ook het kruisigen van Isa. In de islam wordt geloofd dat God een ander de gelijkenis heeft gegeven van Isa en dat deze is gekruisigd in plaats van Isa zelf. Sommige moslims geloven dat het zou kunnen dat Yhuda al-Iskhariewuth de gedaante van Isa heeft gekregen, als straf voor zijn verraad. Isa zelf is toen naar de Hemel verheven waar hij verblijft tot zijn terugkeer op aarde, zoals de christenen dat ook geloven. Volgens moslims komt hij pas nadat ad-Dajjal (de valse Messias) gekomen is (Abu-Dawud Boek 37, nr. 4310). Wanneer hij de ad-Dajjal heeft verslagen bij de Poort van Hudd in Palestina, zal trouwen, overlijden en begraven zal worden in de Masjid al-Nabawi.

Met de namen Isa en Jezus wordt dus in feite op dezelfde persoon gedoeld, namelijk hij die gestuurd werd door de monotheïstische God en zoon van de maagd Maria/Maryam die rond het begin van de westerse jaartelling heeft geleefd.

Zie ook[]

Profeten binnen de islam, genoemd in de Koran
Adam Idries Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henoch Noach Eber Shelah Abraham Lot Ismaël Izaäk Jakob Jozef Job

Shu'aib Musa Harun Zulkifl Dawud Suleyman Iljas Al-Jasa Yunus Zakarya Yahya Isa Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Mohammed
Jetro Mozes Aäron Ezechiël David Salomo Elia Elisa Jona Zacharia Johannes Jezus
Advertisement