Religie kennis Wiki
Advertisement

De Indjil (Ar: إنجيل) is een van de Openbaringsboeken waar in de Koran met respect over gesproken wordt. Doorgaans wordt het woord Indjil door westerse historici gelijkgesteld[bron?] met (een afkorting) van het Griekse woord Ευαγγελιον. In het Nederlands wordt gesproken over Evangelie, zoals in de vier evangeliën van het Nieuwe Testament.

Moslimgeleerden betwisten dat het woord Indjil verwijst naar de vier evangeliën zoals deze in het Nieuwe Testament zijn opgenomen. Zij stellen dat deze teksten geen letterlijke weergave zijn van het Woord dat God aan Isa openbaarde.

Indjil volgens de islam[]

De Indjil is voor moslims een van de vier Heilige Boeken naast de Koran, maar er is verschil van mening over wat ermee wordt bedoeld. Met het woord Indjil wordt in de Koran en de Hadithliteratuur verwezen naar de Openbaringen zoals Isa deze ontving en aan zijn leerlingen doorgaf. Naar deze teksten wordt in de Koran slechts verwezen, ze komen er niet letterlijk in voor.

Sommige moslimgeleerden menen dat de Indjil op schrift beschikbaar was in de tijd van Mohammed, maar anders dan de canon van het Nieuwe Testament. Mogelijk was dit een diatessaron, zoals gebruikt werd in de Syrische kerk. Anderen identificeren de Indjil met het Nieuwe Testament, zoals die tijdens het leven van Mohammed bestond. Alle moslims geloven echter dat het Nieuwe Testament zoals het heden beschikbaar is geen betrouwbare weergave van de Indjil kan zijn. In de historie van islamitische theologie is er wel discussie geweest over de vraag in welke periode de aangenomen corruptie (tahrif) van deze Geschriften dan zou moeten zijn ontstaan.

Het Evangelie van Barnabas en het Evangelie van pseudo-Mattheüs zijn voorbeelden die voor moslims ook de Indjil kunnen behoren, maar voor christenen niet tot de Evangeliën.

Tahrif[]

Moslimgeleerden stellen dat de Thora, de Psalmen en het Nieuwe Testament aan tahrif lijden, dat wil zeggen dat de betekenis of woorden zijn gewijzigd, dat sommige passages worden genegeerd en dat andere passages er later aan toegevoegd zijn. Moslims geloven vooral dat de passages waar Isa door zijn volgelingen de zoon van God wordt genoemd, de passages over de kruisiging, de tenhemelopneming en de uitstorting van de Heilige Geest zijn vervalst. Volgens de Koran is Isa niet aan het kruis gestorven, maar leek het erop (of leek degene die aan het kruis stierf op Isa). Op basis van Overleveringen wordt aangenomen dat Jezus in de tuin van Gethsemane werd opgenomen in de hemel, waar hij zal verblijven tot kort voordat de Laatste Dag zal aanbreken. Dan zal hij terugkeren op aarde om de strijd met de antichrist (daddjaal) aan de binden.

Soera's waar het woord "Evangelie" (Indjil) voorkomt[]

In de Nederlandse vertaling van de Koran komt het woord evangelie in de volgende tien ayat voor.

 • Soera De Tafel 46. En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen vóór hem in de Thora was (geopenbaard), en Wij gaven hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvóór in de Thora was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.
 • Soera De Tafel 47. En laat de mensen van het Evangelie richten naar hetgeen God daarin heeft geopenbaard en wie niet richten naar hetgeen God heeft geopenbaard, zijn de overtreders.
 • Soera De Tafel 66. En als zij (=Joden) de Thora en het Evangelie en hetgeen hun van hun Heer is nedergezonden, in acht hadden genomen, zouden zij zeker van wat boven hen is en van hetgeen onder hun voeten is, hebben gegeten. Onder hen is een groep die matig is, maar de handelwijze van velen hunner is slecht.
 • Soera De Tafel 68. Zeg: "O, mensen van het Boek, gij steunt op niets voordat gij de Thora en het Evangelie en hetgeen u van uw Heer is nedergezonden, onderhoudt. En waarlijk, hetgeen u van uw Heer is nedergezonden’’ (=de Koran) ‘’zal velen hunner in opstandigheid en ongeloof doen toenemen; treurt derhalve niet over het ongelovige volk.
 • Soera Het Geslacht van Imraan 3. Hij heeft u het Boek met de waarheid (=Koran) nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat en Hij zond voordien de Thora en het Evangelie als leiding voor het volk.
 • Soera Het Geslacht van Imraan 48. "En Hij (God) zal hem (=Jezus) het Boek (de Goddelijke Wet) en de Wijsheid en de Thora en het Evangelie onderwijzen."
 • Soera Het IJzer 27. Dan deden Wij Onze boodschappers in hun voetsporen treden en Wij deden Jezus, de zoon van Maria, opvolgen en Wij gaven hem het Evangelie. En Wij legden zachtmoedigheid en barmhartigheid in het hart zijner volgelingen. Doch het kloosterleven schreven Wij hun niet voor, maar zij vonden dit zelf uit om Gods welbehagen te zoeken. Zij namen dit echter niet in acht zoals het behoorde. Toen gaven Wij de gelovigen onder hen een beloning, maar velen onder hen waren overtreders.
 • Soera Het Succes 29. Mohammed is de boodschapper van God. En zij, die met hem zijn, zijn hard tegen de ongelovigen en zachtmoedig onder elkander. Gij ziet hen zich buigen en nederwerpen (in gebed), Gods genade en Zijn welbehagen zoekende - Op hun aangezicht zijn de sporen van het zich ter aarde werpen. Dit is hun beschrijving in de Thora. En hun beschrijving in het Evangelie is als het zaad van koren, dat zijn scheut uitspruit, en dien versterkt, waardoor zij dik wordt en op eigen stengel komt te staan, tot vreugde der zaaiers en woede der ongelovigen. God heeft aan de gelovigen die goede werken doen, vergiffenis en een grote beloning beloofd.
 • Soera De Kantelen 157. "Hun, die de boodschapper, de reine profeet volgen, (=Mohammed) die zij in de Thora en het Evangelie beschreven vinden, legt hij het goede op en verbiedt het kwade, veroorlooft hun de goede dingen en verbiedt de slechte en ontheft hen van de last en de kluisters die hen bonden. Zij, die in hem geloven en hem eren en ondersteunen en het licht dat met hem is nedergezonden volgen, zullen gewis slagen.
 • Soera Het Berouw 111. Voorzeker, God heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs - zij vechten voor de zaak van God en zij doden en worden gedood - een onfeilbare belofte in de Thora en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan God? - Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.

Indjil volgens de Koran op basis van deze soera's[]

Uit de bovenstaande passages komt het volgende beeld van het Evangelie naar voren:

 1. Het Evangelie is aan Jezus gegeven (Soera De Tafel 46)
 2. God onderwees Jezus in het Evangelie (Soera Het Geslacht van Imraan 48)
 3. God gaf Jezus het Evangelie (Soera Het IJzer 27)
 4. Het Evangelie bevat licht en leiding (Soera De Tafel 46)
 5. Het Evangelie bevestigt hetgeen daarvoor in de Thora was (Soera De Tafel 46)
 6. Het Evangelie is een vermaning voor de godvrezenden (Soera De Tafel 46)
 7. Er zijn “mensen van het Evangelie”, die zich richten naar hetgeen God daarin heeft geopenbaard (Soera De Tafel 47)
 8. De (meeste) Joden nemen de Thora en het Evangelie niet in acht (Soera De Tafel 66)
 9. Er zijn “mensen van het Boek” (Soera De Tafel 68)
 10. De Koran is een vervulling van de Thora en het Evangelie (Soera Het Geslacht van Imraan 3)
 11. In zowel de Thora als het Evangelie staat een beschrijving van de gelovigen (Soera Het Succes 29)
 12. Mohammed is beschreven in de Thora en het Evangelie (Soera De Kantelen 157)
 13. In de Thora en het Evangelie staat dat God van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen heeft gekocht en dat zij vechten voor de zaak van God en dat zij doden en worden gedood {Soera Het Berouw 111)
 14. Het ‘Evangelie’ wordt gezien als een aparte openbaring naast onder andere de Thora en de Koran
 15. De inhoud van het Evangelie (en de Thora) is niet bekend vanuit de Koran

Zie ook[]

Geloof & gebruik:
Allah · Hadj · Salat · Sjahada · Tawhid · Sawm · Vijf Zuilen · Wudu · Zakat · Zuilen van geloof
Kalender:
Asjoera · Hidjra · Mawlid · Offerfeest · Ramadan · Suikerfeest
Personen:
Aboe Bakr · Aïsja · Ali · Helpers · Metgezellen · Mohammed
Stromingen:
Alevitisme · Madhhab · Ibadisme · Sjiisme · Soefisme · Soennisme
Wet & Recht:
Fiqh · Hadith · Koran · Sharia · Soennah · Tafsir

jv:Injil id:Injil fr:Injil ms:Injil ja:インジール ru:Инджиль zh:引支勒

Advertisement