Religie kennis Wiki
Advertisement

De boeken I en II Samuel (Hebreeuws: שמואל) zijn onderdelen van de Hebreeuwse Bijbel.

Naamgeving[]

De vertalers van de Septuaginta beschouwden de boeken van Samuel en Koningen als een geheel en noemden dit "de boeken van het koninkrijk". Deze indeling werd door de vertalers van de Vulgata overgenomen, maar onder de titel "De boeken van de koningen", maar erkenden ook de indeling van Samuel (Liber Primus Samuelis, quem nos Primum Regum dicimus). De twee boeken van Samuel noemde men dan de eerste twee boeken van Koningen, en niet, zoals in de protestantse versies, het eerste en tweede boek van Samuel. Het is onder rooms-Katholieke schrijvers gebruikelijk om met I en II Samuel de Hebreeuwse tekst aan te duiden, in andere gevallen gebruiken zij I en II Koningen.

Vermoedelijk vormden de twee boeken oorspronkelijk één boek Samuel.

De benaming van de boeken lijkt ongelukkig gekozen, want Samuel overlijdt reeds halverwege het eerste boek.

Auteurschap[]

In de klassieke rabbinale opvatting werden de eerste 24 hoofdstukken door Samuel geschreven. Als auteurs van de overige hoofdstukken worden de profeten Gad en Nathan gezien. Dit wordt ook ondersteund door I Kronieken 29:29: "De geschiedenissen van de koning David, de eerste en de laatste, zie, zijn die niet geschreven in de geschiedenissen van Samuel, de ziener, en in de geschiedenissen van Nathan, en in de geschiedenissen van Gad, de ziener". Gad zou dan ook degene zijn die het geheel gecompleteerd heeft in de huidige vorm.

In de moderne tekst - kritische benadering vormen deze twee boeken een compilatie van verschillende oudere bronnen. De hofschrijver van David zou daar een van geweest kunnen zijn. Hoewel de bronnen volgens verschillende critici zeer eenvoudig te onderscheiden zouden zijn, kunnen critici het moeilijk over de exacte bronteksten eens worden. De Wellhausen-Budde theorie wordt echter op hoofdlijnen door de meeste critici aanvaard. Hierin worden de bronnen E (Elohim), J (Jahweh) en RD (deuteronomische school) onderscheiden.

I Samuel[]

Inhoud[]

Het eerste boek beslaat een periode van ongeveer honderd jaar, en begint met de geboorte van Samuel. Het valt uiteen in:

  1. Het rechterschap van de hogepriester Eli (hoofdstuk 1-4)
  2. Het rechterschap van Samuel (hoofdstuk 5-12)
  3. Het koningschap van Saul, onbetwist (hoofdstuk 10-15)
  4. De opkomst van David - zijn periode als rebel / vluchteling (hoofdstuk 16-30)
  5. De dood van Saul (hoofdstuk 31)

Thema/boodschap[]

Het boek toont Eli en Samuel als laatste van de rechters. Vooral Samuel speelt een belangrijke rol. Hoewel hij grote gevaren ziet in een monarchie, gaat hij daar onder druk toch mee akkoord. Op Gods aanwijzing zalft hij Saul tot koning. Saul wijkt echter af van God, en Samuel krijgt opdracht David tot koning te zalven. Hiermee is het tijdperk van de rechters ten einde, en het tijdperk van de koningen begonnen.

David is eerst Sauls protegé, maar verliest diens gunst wanneer hij grotere successen boekt dan Saul zelf. David wordt, ondanks een grote vriendschap voor prins Jonathan, vluchteling. Steeds meer mensen sluiten zich bij hem aan, en David zoekt met zijn kleine strijdmacht toevlucht bij Sauls tegenstanders, de Filistijnen.

II Samuel[]

Inhoud[]

Het tweede boek bevat de periode van Davids regering, en beslaat ongeveer 50 jaar.

  1. De regering van David over Juda (hoofdstuk 1-2)
  2. Burgeroorlog tussen Juda en de rest van Israël (hoofdstuk 3-4)
  3. David regeert over heel Israël, in diverse oorlogen worden de buurlanden verslagen (hoofdstuk 5-12)
  4. Diverse opstanden, vooral door zijn eigen kinderen (hoofdstuk 13-24)

Thema/boodschap[]

Na Sauls dood wordt David door de stamoudsten van de stam Juda tot koning over Juda gekozen. In de slepende, passieve burgeroorlog die nu volgt, wint David aan invloed ten koste van Sauls familie. Sauls generaal Abner, een neef van Saul, is ten slotte bereid de macht aan David over te dragen. Joab, Davids generaal, vermoordt hem echter.

Ook de andere stammen erkennen David nu als koning. De zo ontstane nieuwe staat wordt direct belaagd door oude en nieuwe vijanden: Filistijnen, Moabieten, Ammonieten, Syriërs. Naar buiten toe is Davids macht nu stevig gevestigd, de grens loopt tot aan de "grote rivier", de Eufraat.

In Davids gezin rijzen echter grote problemen. David pleegt overspel met Batseba, de vrouw van een van zijn moedigste soldaten. Een zoon (Amnon) randt zijn halfzus Tamar aan, en wordt hiervoor door zijn halfbroer Absalom vermoord. David verbant Absalom naar het buitenland, maar laat zich door zijn generaal Joab overhalen hem terug te laten komen. Absalom komt in opstand, en David moet uit Jeruzalem vluchten. Joab weet Absalom te verslaan, en dood Absalom bij zijn gevangenname. Hierna volgen nog verscheidene kleinere opstanden.

Zowel I als II Samuel verschaffen veel achtergrondinformatie over zijn liederen in het Bijbelboek Psalmen.

Avshalom wil de koning worden, en dus zegt hij naar zijn vader David dat hij naar Gevron gaat . en dus gaat Avshalom met 50 andere paardrijders achter hem samen naar Gevron, en elke man die voor hem op het knieën stond Avshalom liet hem opstaan en kuste zijn hand ! ... en Avshalom zei :wanneer iedereen de Tkiat Shofar hoort dan wil het zeggen dat ik de koning ben! en het gebeurde echt en Avshalom had beslist om zijn vader te doden, en tot David het heeft gehoord ging hij weg van Jerusalem maar liet 10 vrouwen in zijn kasteel (want als hij terugkeert dan zal hij weten dat Avshalom daar was)! Avshalom had een aanrader Ahitofel Hagiloni, hij was de aanrader van zijn vader maar nu dat Avshalom de koning is, is hij Avshaloms aanrader ! hij raadt hem verschillende dingens aan zoals :,,hoe David te doden! enzovoort ..! Maar toch houden een paar mensen nog van David en ze zeiden dat ze met hem tot de dood gaan ! en tijdens het weg zag David en zijn volk Tsiva . Het is zijn werker maar niet per se een werker (die helpt hem met vanalles) en had 2 ezels, 200 brood, en 1 fles druiven zich bij ! en tot dan gaf David naar Tsiva een taak te doen voor hem ! hij zei naar hem :ga naar Avshalom en zeg naar hem dat je mijn werker was maar dat je nu voor hem wilt werken omdat hij de koning is! en wat is zijn doel ? Tsiva moet alle radingen van Ahitofel hagiloni die tegen mij zijn weigeren en andere radingen geven die er niks mee te maken hebben ! en dus ging Tsiva en alles ging goed ! .....

Relatie met andere boeken[]

Het boek volgt op Ruth in christelijke canon en op Rechters in de Hebreeuwse.

Omdat de auteurs met gedeeltelijk dezelfde bronnen werkten, bestaat er veel overlap tussen 2 Samuel en I Kronieken. Het is opmerkelijk dat het gedeelte over Davids zonde met Batseba ontbreekt in het corresponderende gedeelte in I Kronieken 20.

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement