Religie kennis Wiki
Advertisement


De hiërarchie binnen de rooms-katholieke kerk moet worden gediversifieerd. Er bestaat een wijdingshiërarchie, een ambtelijke hiërarchie en een aantal kerkelijke eretitels.

Canones 330 tot en met 572 van het Wetboek van Canoniek Recht van 1983 handelen over de Hiërarchie in de Kerk.

De wijdingshiërarchie binnen de Rooms-Katholieke Kerk is als volgt:

 1. bissschop (volle wijding)
 2. priester (hogere wijding)
 3. diaken (hogere wijding)
 4. subdiaken (hogere wijding)
 5. exorcist (lagere wijding)
 6. acoliet (lagere wijding)
 7. lector (lagere wijding)
 8. ostiarius (lagere wijding)
 9. leek (zonder wijding), hieronder valt ook de pastoraal werker e.d.m.

De ambtelijke hiërarchie binnen de seculiere Rooms-Katholieke Kerk, is als volgt:

Paus Benedictus XVI, wordt door katholieken net zoals al zijn voorgangers beschouwd als de vervanging van christus op aarde en om die reden de rechtmatige leider van alle christenen op aarde

 1. paus, hoofd van alle patriarchaten en alle kerkprovincies, in casu de gehele kerk
 2. patriarch, hoofd van een patriarchaat, een particuliere kerk in eenheid met Rome
 3. aartsbisschop-metropoliet, hoofd van een aartsbisdom-metropool, een aartsbisdom met suffragane bisdommen, hoofd van een particuliere kerk in eenheid met Rome
 4. bisschop (hulpbisschop, suffragaanbisschop), hoofd van een bisdom
 5. eparch, exarch, prelaat, apostolisch vicaris, apostolisch prefect, apostolisch administrator en nuntius, hoofd van een bijzondere kerkstructuur
 6. Generaal-overste,visitator, rector, president, superior hoofd van een religieuze orde of congregatie of instituut
 7. abt, hoofd van een abdij
 8. deken, hoofd van een decanaat
 9. pastoor (onderpastoor, kapellaan), hoofd van een parochie

Daarnaast kunnen er in bepaalde gevallen aan bepaalde dragers van kerkelijke ambten nog een aantal kerkelijke eretitels worden verleend:

 1. Deken (college van kardinalen), hoogste kardinaal
 2. kardinaal
 3. grootaartsbisschop
 4. aartsbisschop
 5. Grootprior
 6. Officiaal
 7. kanunnik
 8. Apostolisch Protonotaris
 9. monseigneur

De titel kardinaal kan aan rooms-katholieke mannen worden verleend en geeft het recht onder voorwaarden aan een conclaaf deel te nemen.

De kerkelijke hiërarchie moet gezien worden in relatie tot de sacramentele orde, die de kerk is en anderzijds tot het lekenapostolaat, waar de leken het algemene priesterambt uitoefenen.

In deze ecclesiologische zienswijze zijn de bisschoppen de voortzetting van het apostelcollege. Het bisschopsambt bezit de volheid van het priesterlijke ambt. De paus is als bisschop van Rome opvolger van Petrus en zichtbaar hoofd van de kerk.

Een priester heeft deel aan die volheid van het priesterlijke ambt, maar niet volledig. Ook het diakenambt heeft een specifiek omschreven opdracht en plaats in de hiërarchie.

Functies zoals deken zijn echter functionele aanduidingen. Ook pastoor of kapelaan of onderpastoor duiden de functies van een priester aan. Op deze wijze bestaat de wezenlijke hiërarchie uit: paus, bisschop, priester, diaken en leek.

Advertisement