Religie kennis Wiki
Advertisement


Met de Hemelvaart wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus Christus lichamelijk opgevaren is naar God (Zijn Vader) in de hemel.

Bijbelse geschiedenis[]

Deze gebeurtenis staat beschreven in Marcus 16:19, Lucas 24:51 en Handelingen van de Apostelen 1:1-12.

Veertig dagen na Zijn opstanding voer Jezus op naar de hemel. Zijn discipelen waren hierbij aanwezig. Hij beloofde hen dat binnen korte tijd de Heilige Geest zou komen om hen te helpen en te ondersteunen.

"Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." (Handel.1:9-11)

De belofte van de Heilige Geest werd tien dagen later vervuld, met Pinksteren.

Betekenis[]

Volgens het Christelijke geloof voer Jezus op naar de hemel om te zitten aan de rechterzijde van God de Vader, om zodoende te pleiten voor de gelovigen en mee te regeren. Door Zijn hemelvaart maakte Jezus de weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest. Bij de Wederkomst zal Hij terugkomen naar de aarde, om het Laatste Oordeel uit te voeren.

Gedetailleerde Bijbelse geschiedenis[]

  • Marcus 16:19; Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterhand van God. (Nieuwe Bijbelvertaling).
  • Lucas 24:51; Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. (NBV).
  • Johannes 6:62; (Jezus vraagt aan de Joden) "Maar als jullie nu de Mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was?" (NBV)
  • Johannes 20:17b; (Jezus zegt tegen Maria Magdalena) "Houd me niet vast," zei Jezus. "Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is." (NBV).
  • Handelingen van de Apostelen 1:1-12; zie boven.
  • Handelingen van de Apostelen 2:33a en 34a; Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand (...) David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen (...) (NBV)
  • Romeinen 10:6; En over de rechtvaardigheid die op grond van geloof geschonken wordt staat geschreven: "Zeg niet bij uzelf: Wie zal opstijgen naar de hemel?" – en dat betekent: wie zal Christus naar beneden brengen? (NBV)
  • Efeze 4:8-10; Daarom staat er: "Toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mee en schonk hij gaven aan de mensen." "Hij steeg op" – wat betekent dat anders dan dat hij ook is afgedaald naar wat lager ligt, naar de aarde? Hij die is afgedaald is dezelfde als hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met zijn aanwezigheid te vullen. NBV)
  • 1 Timoteüs 3:16b; Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof: Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. (NBV)
  • 1 Petrus 3:22; (Jezus Christus) die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn. (NBV)

Belijdenisgeschriften[]

Reeds uit geschriften van de Apostolische Vaders blijkt het geloof aan de hemelvaart van Jezus (Polycarpus van Smyrna, Justinus de Martelaar en Irenaeus van Lyon). In de geloofsformules van Nicea (325 AD) en van Constantinopel (381 AD) wordt de hemelvaart van Jezus vermeld.Advertisement