Religie kennis Wiki
Advertisement


Communie betekent gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in de vorm van brood en wijn. Het woord communie is afgeleid van het Latijnse woord communio, dat "gemeenschap" betekent.

Katholicisme[]

De communie is een belangrijk onderdeel van de H. Mis (ook wel: misoffer of eucharistieviering) in de Katholieke Kerk. In de Latijnse ritus van de Katholieke Kerk wordt bij de communie slechts de geconsacreerde H. Hostie uitgereikt, het drinken uit de miskelk is meestal voorbehouden aan de priester. Bij speciale gelegenheden kan het voorkomen dat de gelovigen ook onder twee gedaanten (H. Hostie en H. Bloed uit de kelk) ter communie gaan. Het mag de communicant echter niet worden toegestaan zelf de hostie in de kelk in te dopen. Deze ongeoorloofde praktijk is in sommige Nederlandse en Vlaamse parochies na het Tweede Vaticaans Concilie ingeburgerd geraakt.

In het westen gebruikt men ongerezen (ongedesemd) brood, de Oosters-orthodoxen en Oosters-Katholieken gebruiken gerezen brood. In de oosterse liturgieën ontvangen de gelovigen de Communie iedere zondag onder twee gedaanten. In het westen zijn kinderen sinds Paus Pius X vanaf hun zevende jaar toegelaten tot de Communie (Eerste Heilige Communie), in het oosten worden ook onmondige baby's toegelaten tot de Communie, indien zij de gedaanten kunnen verdragen.

Volgens de katholieke opvatting is Jezus Christus na de Consecratie waarachtig lichamelijk aanwezig onder de schijngedaanten van brood en wijn. De communie geeft dus echte fysieke gemeenschap (communio) met Jezus-Christus, en door Christus mystieke gemeenschap met alle gelovigen van geheel de Kerk. Men hoeft niet elke Mis de communie te ontvangen en tot de communie zijn alleen de gedoopte gelovigen toegelaten, die het geloof van de Kerk in de H. Eucharistie delen en in staat van genade verkeren, dat wil zeggen zonder zich van een doodzonde bewust te zijn. Diegene die er zich van bewust is een zware zonde te hebben begaan, moet het sacrament van de biecht ontvangen alvorens tot de communie te naderen.[1] Voor het ontvangen van de Heilige Communie moet de katholieke gelovige ook het door de Kerk voorgeschreven vasten onderhouden. Dat wil zeggen dat minstens één uur niets gegeten of gedronken hebben (water en medicijnen mogen wel)[bron?].

De katholieken ontvangen de communie op de tong uit handen van de priester of diaken, waarbij een misdienaar een communiepateen onder de kin van de gelovigen houdt. Dit gebeurt van oudsher knielend aan de communiebank. In de westerse Katholieke Kerk is het sinds 1969 in die kerkprovincies waar de bisschoppenconferentie daarom gevraagd heeft, ook toegelaten de Hostie op de hand te leggen[2], wat meer overeen komt met de protestantse praktijk. Deze vorm van communiceren, de zogenaamde handcommunie, was sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) zonder toestemming ingevoerd in sommige parochies en is de inzet van controverse[3]. In de Lage Landen werd ze door Kardinaal Suenens (1962-1979) tezamen met kardinaal Alfrink (1955-1975) ingevoerd[bron?]. In vele landen wordt de handcommunie nog vaak als een misbruik gezien en ze geeft ook vaak aanleiding tot heiligschennis. Slechts waar zich een dringende noodzaak voordoet, kunnen leken als buitengewone bedienaren de celebrerende priester bijstaan[4].

Protestantisme[]

In de protestantse gemeenschappen wordt de communie ontvangen tijdens het Heilig Avondmaal of Maaltijd des Heren. De Lutheranen gebruiken soms ongedesemd brood, maar de meeste protestantse kerken gebruiken gedesemd brood. Volgens de protestantse theologie is Christus tijdelijk en/of geestelijk aanwezig in de eucharistie. Zij geloven niet in de langdurige fysieke aanwezigheid van Christus. De communie wordt vaak van hand tot hand doorgegeven. De rijke vormen en riten die in het Katholicisme rond de communie bestaan, zijn in het protestantisme afwezig. De meeste protestanten vieren het Heilig Avondmaal slechts enkele keren per jaar, waardoor zij niet vaak "communiceren". Volgens de protestantse opvatting komt door de communie een geestelijke eenheid van de christenen onderling tot stand, gevoed door het voorbeeld van Jezus Christus. De protestanten ontvangen bij hun communie zowel brood als wijn.

Een andere opvatting van de communie onder protestanten is, dat door te eten van het brood en te drinken uit de beker, de gelovige deelheeft aan het verlossend lijden en sterven van Jezus Christus.

Orthodoxie[]

  • Zie Katholicisme. Oosters-orthodoxen en katholieken hebben vrijwel dezelfde opvatting van de eucharistie en dus eveneens van communie.


Referenties
Smallwikipedialogo.png

Gebruik van Wikipedia
Relgie kennis wiki maakt gebruik van Wikipedia. .
Het overnemen van informatie die op Religie Kennis Wiki beschikbaar is, is toegestaan wanneer men zich aan bepaalde regels houdt. Zo moet men bijvoorbeeld de GFDL-voorwaarden naleven.Religie Kennis Wiki is gebasseerd op wikipedia en maakt ook gebruik van de gratis software van wikipedia. Voor Religie Kennis Wiki geld ook dat wij geen winstbelangen hebben en ook ons eigen geschreven artikelen beschikbaar zijn voor andere wikipedia's. Religie Kennis Wiki zal dan ook nooit eisen dat er een bronvermelding geplaatst wordt. Het is uiteraard wel gewenst.

.

Advertisement