Religie kennis Wiki
Advertisement


Het boek Handelingen, ook wel Handelingen van de Apostelen of Acta Apostolorum genoemd, is een bijbelboek uit het Nieuwe Testament dat volgt op de Evangeliën. Het begint met de Hemelvaart van Jezus. Daarna wordt over het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, het leven van de eerste christenen te Jeruzalem, de zendingsreizen van de apostelen en de bekering van Paulus verhaald. Het boek eindigt na drie van de vier zendingsreizen van Paulus met zijn vierde reis, die hem naar Rome voert.

Auteur[]

Hoewel de schriftkritische stroming in de eerste helft van de 20e eeuw het auteurschap betwijfelde, wordt tegenwoordig nauwelijks meer betwijfeld dat de schrijver van dit boek identiek is aan die van het Lucas-evangelie[1]. Talrijke vermeldingen van de oude kerkvaders[2] en interne overeenkomsten in taalgebruik wijzen naar Lucas, de geliefde geneesheer (zie Kol 4:14). De schrijver was naar zijn taalgebruik te oordelen een Helleens en ontwikkeld man, en de delen die in de eerste persoon staan, wijzen op Lucas.

Geadresseerde[]

De geschiedenis van de apostelen wordt opgedragen aan Theofilus, over wie verder niets bekend is. Hij wordt kratistos genoemd, wat machthebber of geëerde betekent. Omdat plaatsen in Israël nauwkeurig beschreven worden, terwijl dit niet met plaatsen in Italië gebeurt, nemen sommigen aan dat hij in Italië geleefd heeft.

Datering[]

Voor de datering zijn twee hoofdstromen:

 • Argumenten voor een vroege datering (62 of 63):
  • Essentiële gebeurtenissen van rond 70 worden niet genoemd: christenvervolging, de dood van Paulus, de dood van Jacobus de rechtvaardige, de vernietiging van Jeruzalem.
  • De houding van Romeinse regeringsbeambten tegenover christenen wordt als neutraal afgeschilderd - niets van de vervolging zoals onder Nero.
  • De gespannen verhouding tussen christenen uit de joden en christenen uit de heidenen is een steeds terugkerend thema, en dit duurde tot de val van Jeruzalem.
  • Lucas beroept zich niet op de brieven van Paulus. Deze waren echter reeds rond 70 als verzameling in omloop.
 • Argumenten voor een late datering (80-90):
  • Discrepanties tussen dit boek en de brieven van Paulus
  • Discrepanties tussen dit boek en Flavius Josephus
  • De eindtijdrede van Jezus in Mattheus (geschreven voor dit boek) moet na de vernietiging van Jeruzalem geschreven zijn, uitgaande van de vooronderstelling dat profetie niet bestaat (vaticinia ex eventu).

Inhoud[]

 • Proloog (1:1-3)
Opgedragen aan Theophilus (1:1-2)
Verrijzenis bewijzen van Jezus (1:3)
 • Laatste samenkomst: Hemelvaart (1:4-11)
Grote Opdracht (1:4-8)
Hemelvaart van Jezus Christus (1:9)
Komst van de Heilige Geest (1:10-11)
 • Ontstaan van de Kerk in Jeruzalem (1:12 - 5:42)
Mattias tot apostel gekozen (1:12-26)
Nederdaling van de heilige geest (2:1-13)
Redevoering van Petrus (2:14-2:41)
Het leven der gelovigen (2:42-2:47)
Petrus geneest een lamme bedelaar (3:1-10)
Gevangenneming en steniging van Stefanus (6:8-7:60)
 • Bekering van Paulus (9:1 - 9,31)
 • De roeping van de heidenen (9:32 - 12:34)
 • De uitbreiding van de Kerk onder Joden en heidenen (13:1 - 20:38)
Eerste zendingsreis van Paulus (13:1 - 14:28)
Bijeenkomst van de apostelen in Jeruzalem (15:1 - 15:35)
Tweede zendingsreis van Paulus (15:36 - 18:22)
Derde zendingsreis van Paulus (18:23 - 20:38)
 • Paulus' gevangenschap en komst te Rome (21 - 28)
Paulus' laatste reis naar Jeruzalem (21:1 - 21:26)
Paulus' gevangenschap te Jeruzalem (21:27 - 23:30)
Paulus' gevangenschap te Caesarea (24 - 26)
Paulus' reis naar Rome (27 - 28)

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringReferenties
 1. Inleiding op het Evangelie volgens Lucas, Willibrord-vertaling, KBS, 1981
 2. Canon Muratori (ca. 190); Irenaeus, Adv. Haer. III 1, III 14; antimarcionitische proloog (eind 2e eeuw); Clemens van Alexandrië, Strom V 12; Eusebius, HE III 4; III 24.
Advertisement