Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Haggai is een van de boeken in de Hebreeuwse Bijbel, in het Oude Testament en de Tenach. Het boek is geschreven door de profeet Haggai. De naam Haggai kan vertaald worden als Mijn feest, maar volgens anderen ook als geboren op een feestdag, of Mijn feest is Jahweh. Het is de tiende van de Shneim-'Asar, de twaalf kleine profeten.

Inhoud[]

Het boek bestaat uit twee korte, kernachtige hoofdstukken. Het algemene doel van de profeet was het aanmoedigen van het volk om ernst te maken met de herbouw van de tweede tempel na de terugkeer van de ballingen in 520 v.Chr..

Haggai schrijft een recente droogte toe aan de weigering van de mensen om de tempel te herbouwen. Het boek eindigt met een een voorspelling van de val van koninkrijken, en het aanstellen van Zerubbabel als de door God gekozen leider. De taal is minder verfijnd als in de voorgaande boeken, vgl bijvoorbeeld het literair hoogstaande Habakuk. De taal en boodschap is veel directer.

  1. Hoofdstuk 1 bevat in vers 2-11 de eerste oproep tot herbouw en de resultaten van deze oproep in vers 12-15.
  2. Het tweede hoofdstuk bevat in vers 1-9 een tweede profetie, een maand na de eerste. De boodschap is gericht aan Zerubbabel.
  3. De derde profetie in vers 10-19 volgt twee maanden en drie dagen na de tweede.
  4. De vierde profetie (vers 20-23) volgt op dezelfde dag als de derde.

Relaties met andere bijbelboeken[]

Aan deze boodschappen wordt gerefereerd in Ezra 5:1 en 6:14. In het Nieuwe Testament wordt eraan gerefereerd in Heb. 12:26. (Vgl. Hag. 2:7, 8, 22.)

Bronnen[]

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringAdvertisement