Religie kennis Wiki
Advertisement

Het boek Habakuk (Hebreeuws: חבקוק) is onderdeel van het Oude Testament en de Tenach. De betekenis van Habakuks naam is niet met zekerheid te zeggen. Misschien betekent zijn naam ‘de zeer geliefde’. Anderen denken dat zijn naam ‘omarmer’ of ‘omhelzer’ betekent. En weer anderen denken aan de naam van een tuingewas, een ‘chambakuku’, een slingerplant bijvoorbeeld. Het boek is waarschijnlijk geschreven door Habakuk rond 650-627 (of enkele jaren later) voor de gangbare jaartelling.

Het boek bevat drie hoofdstukken.

  1. Het eerste deel van het boek valt samen met hoofdstuk 1, en kan worden samengevat met de woorden: "Toen de profeet in de geest de formidabele macht van de Chaldeeën het land zag naderen en bedreigen, en het grote kwaad zag dat zij in Judea zouden aanrichten, bracht hij zijn last voor God." (1:2-17)
  2. Bij deze gelegenheid wordt de toekomstige straf van de Chaldeeën aan hem onthuld. (hoofdstuk 2)
  3. Het derde hoofdstuk bevat een subliem stuk lyriek opgedragen aan de opperzangmeester, en waarschijnlijk bedoeld voor de eredienst. Hierin wedijvert in het hart van de profeet de hoop op straf van de vijand met het leed dat het land ondergaat.

De uitdrukking in 2:4, "De rechtvaardige zal door het geloof leven" wordt door de apostel Paulus in Romeinen 1:17 aangehaald. (Vgl. Gal. 3:12; Heb. 10:37, 38.)

De uitdrukking in 1: 5, "Ziet onder de heidenen, en aanschouwt, en verwondert u, verwondert u, want Ik werk een werk in ulieder dagen, hetwelk gij niet geloven zult, als het verteld zal worden" wordt door de apostel Paulus in zijn preek in Antiochië aangehaald: "Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt" (Handelingen 13: 41).

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement