Religie kennis Wiki

This wiki's URL has been migrated to the primary fandom.com domain.Read more here

MEER LEZEN

Religie kennis Wiki
Advertisement
Warning icon.svg De neutraliteit van dit artikel wordt betwist.
Zie de bijbehorende overlegpagina voor meer informatie.

De Grote verdrukking is een term uit het christelijke geloof. Hieronder wordt verstaan de allerlaatste periode voordat Jezus Christus uit de hemel zal terugkomen op aarde. Het gaat in dit artikel om een Bijbelse visie. Meestal wordt onder christenen verondersteld dat de Grote Verdrukking zal plaatsvinden door toedoen van de Antichrist die de christenen hevig zal vervolgen. Ook zal door vele oorlogen en natuurlijke en bovennatuurlijke rampen de mensheid tenslotte op de rand van totale vernietiging staan. Jezus zei hierover toen hij over de 'laatste dingen' sprak: Als die dagen niet ingekort zouden worden zal er geen 'vlees' behouden blijven.

Inleiding[]

De bron van het idee van de Grote Verdrukking wordt gevonden in de Bijbelstukken Matteüs 24 en Lucas 21.

Maar wanneer u ziet dat Jeruzalem door legers omsingeld wordt, weet dan, dat haar verwoesting nabij gekomen is. Laten dan degenen die in Judea zijn vluchten naar de bergen; en laten degenen die in het midden [van de stad] zijn er uit trekken. En laten degenen die op het veld zijn niet in [de stad] komen. Want dit zijn de dagen van wrake opdat alles vervuld worde, dat geschreven is. Maar wee de bevruchte en de zogende vrouwen in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land, en toorn over het volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard, en als gevangenen weggevoerd worden naar alle volken. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. (Luk. 21:20-24)

Door het meeste van de kerkgeschiedenis heen werd deze 'profetie' uitgelegd als vervuld door de Romeinse belegering van Jeruzalem en de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. Tegenwoordig wordt deze leer alleen nog maar aangehangen bij het preterisme. Met de opkomst van het dispensationalisme echter, werd de vervulling van deze passage naar de toekomst verschoven.

Gebeurtenissen[]

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament (met name in de boeken Daniël en Openbaringen) wordt er voorspeld dat er een koning zal opstaan die zwaar in opstand komt tegen God en zijn heiligen:

  • Daniël 7:25 “Hij (een bepaalde koning in de eindtijd) zal in opstand komen tegen de hoogste God, en de heiligen van de hoogste onderdrukken. Hij zal proberen hun feesten en hun wet te veranderen, en zij zullen aan zijn heerschappij zijn overgeleverd voor één tijd, een dubbele tijd en een halve tijd.”
  • Daniël 9:27 “Hij (een toekomstige vorst) zal een sterk bondgenootschap sluiten met velen, één week lang. De helft van de week zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn, totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt.’ ”
  • Daniël 12:7 “Daarop hoorde ik (Daniël) de in linnen geklede man die zich boven het water van de rivier bevond, spreken. Hij hief beide handen op naar de hemel en zwoer bij de eeuwig Levende: ‘Eén tijd, een dubbele en een halve tijd: wanneer de macht van het heilige volk niet langer verbrijzeld zal worden, dan zullen al deze dingen zich hebben voltrokken.’ ”
  • Daniël 12:11 “En vanaf het moment dat het dagelijks offer wordt afgeschaft en een verwoesting brengend afgodsbeeld is opgericht, zullen er twaalfhonderdnegentig dagen verstrijken.”
  • Openbaringen 11:2 “De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeënveertig maanden lang zullen vertrappen.”
  • Openbaringen 11:3 “Ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profeteren. Gedurende twaalfhonderdzestig dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed.” Dit slaat op de twee getuigen.

Er worden in deze aanhalingen verschillende tijdsaanduidingen gebruikt, die allemaal op eenzelfde periode lijken te duiden. “Eén tijd, een dubbele tijd en een halve tijd” is drieënhalf. “De helft van de week” is drieënhalve dag. “Twaalfhonderdnegentig dagen” is ongeveer drieënhalf jaar (1.277 dagen). “Tweeënveertig maanden” is eveneens drieënhalf jaar. En ook “Twaalfhonderdzestig dagen” is ongeveer drieënhalf jaar. Als “drieënhalve dag” als symbolische geïnterpreteerd wordt, zou dit als een periode van drieënhalf jaar gezien kunnen worden.

In onder andere Matteüs 24 spreekt Jezus ook over deze tijd, hoewel Hij er geen tijdsduur bij noemt. Hij noemt het “een tijd van enorme verschrikkingen, zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen.” (Matth. 24:21). En in het volgende vers: "En indien die dagen niet ingekort werden zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort" (Matth. 24:22).

Rampen tijdens de Grote Verdrukking[]

In de Bijbel staan ook grote rampen en oorlogen beschreven, die tijdens de Grote Verdrukking zouden gaan plaatshebben. In Mattheus hoofdstuk 24, vers 29-31 staat hierover: "29 Meteen na de verschrikkingen van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. 30 Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister. 31 Dan zal hij zijn engelen uitzenden, en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere." Deze tekst geeft aan dat er dus een zonsverduistering en een maansverduistering zullen zijn en dat er sprake zal zijn van vallende sterren (kometen). Daarna vindt, zoals dat in het christendom genoemd wordt, de (tweede) Wederkomst plaats.

ca:Gran Tribulació da:Messiasveerne fi:Vihan ja ahdistuksen aika ja:患難時代 pt:Grande tribulação ro:Marele necaz zh:大灾难

Advertisement