Religie kennis Wiki
Advertisement

Het Hebreeuwse Bijbelboek Ezechiël bevat vooral drie groepen profetieën. Het boek komt voor in het Oude Testament en behoort tot de christelijke canon. In de Tenach valt het boek onder de Neviim. De naam Jechezkel (יחזקאל) betekent in het Hebreeuws "sterk is God" of "hij zal door God versterkt worden".

Volgens hoofdstuk 1:3[1] is Ezechiël een priester, de zoon van Buzi.

Inhoud[]

Bestand:Doré Bible Ezechielovo vidění.JPG

Visioen van Ezechiël

De inhoud van het boek kan in een aantal delen worden samengevat:

  • Het roepingsvisioen van Ezechiël, bij de rivier Chebar. (Hoofdstuk 1-3)
  • Waarschuwing tegen valse profeten, voor de ophanden zijnde val van Jeruzalem. (hoofdstuk 4,5). Een aantal gebruikte handelingen toont zijn grote bekendheid met de Levitische wetten. (Zie Ex. 22:30; Deut. 14:21; Lev. 5:2; 7:18,24; 17:15; 19:7; 22:8, etc.)
  • Profetieën tegen verschillende omliggende landen: Ammonieten (25:1-7), Moabieten (8-11), Edomieten (12-14), Filistijnen (15-17), Tyrus en Sidon (26-28) en Egypte (29-32).
  • Troostwoorden na de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar: de overwinning van Israël en van het koninkrijk van God op aarde, het rijk van de Messias (hoofdstuk 33-39); en het nieuwe Jeruzalem (40-48).

Opgemerkt kan worden dat Daniël, veertien jaar na zijn deportatie uit Jeruzalem, door Ezechiël (14:14[2]) genoemd wordt samen met Noach en Job als opmerkelijk en bekend vanwege zijn rechtvaardigheid. Vijf jaar later wordt hij genoemd vanwege zijn wijsheid (28:3[3]).

Ezechiëls profetieën worden gekenmerkt door de symbolische en allegorische voorstellingen. De profetieën van Ezechiël hebben dit gemeen met de tweede helft van het boek Daniël en de profetieën van Zacharia. "Ze ontvouwen een rijke serie van majestueuze visioenen en een geweldige symboliek." Opvallend vaak krijgt Ezechiël ook opdracht om zijn profetieën beeldend aan zijn volk te brengen (4:1-4; 5:1-4; 12:3-6; 24:3-5; 37:16, etc.). "Deze wijze van presentatie, waarin symbolen en allegorieën een prominente plaats innemen, geven het boek een mysterieuze overschaduwing, die bijna ondoordringbaar is. Sint-Hiëronymus noemt het boek 'een labyrith van Gods mysteriën'. Het was precies om deze reden dat de Joden iemand verboden het boek te lezen voordat hij dertig jaar oud was.

Ezechiël munt uit in zijn citaten uit de Thora/Pentateuch (bijv. Ezech. 27; 28:13; 31:8; 36:11, 34; 47:13, etc.). Hij laat ook zien dat hij bekend is met de geschriften van Hosea (Ezech. 37:22), Jesaja (Ezech. 8:12; 29:6), en vooral ook van Jeremia, zijn oudere tijdgenoot (Jer. 24:7, 9; 48:37).

Gebruik van Ezechiël in het Nieuwe Testament[]

De slot hoofdstukken van het boek worden ook gebruikt in het boek Openbaring van Johannes. Ezechiël 38 is vergelijkbaar met Openbaring. 20:8; Ezech. 47:1-8 met Openb. 22:1,2. Andere aanhalingen uit dit boek in het Nieuwe Testament vinden we in Romeinen 2:24 met Rom. 10:5, Gal. 3:12 met Ezech. 20:11; 2 Pet. 3:4 met Ezech. 12:22.

Bronnen, noten en/of referenties[]

Bronnen, noten en/of referenties:

  • Engelse wiki
  • website messiaans Israël tbv vertaling

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · OpenbaringProfeten binnen de islam, genoemd in de Koran
Adam Idries Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henoch Noach Eber Shelah Abraham Lot Ismaël Izaäk Jakob Jozef Job

Shu'aib Musa Harun Zulkifl Dawud Suleyman Iljas Al-Jasa Yunus Zakarya Yahya Isa Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Mohammed
Jetro Mozes Aäron Ezechiël David Salomo Elia Elisa Jona Zacharia Johannes JezusAdvertisement