Religie kennis Wiki
Advertisement

De eindtijd of armageddon is een begrip dat in vele (al dan niet gestructureerde) religies voorkomt.

Volgens de traditie van het christendom (de terugkeer van Jezus), de islam (terugkeer van Isa, Jezus, en de komst van de Mahdi) en het jodendom (de komst van de Messias) wordt het gebruikt om het laatste stuk van de wereldgeschiedenis aan te duiden. In het boeddhisme heeft men ook een soort eindtijd als de ware Boeddha terugkeert, maar hier speelt dat niet zo'n expliciete rol als in bovengenoemde monotheïstische godsdiensten. Gnostici, New Age-ers en sommige nieuwe religieuze bewegingen spreken over het afronden van een belangrijke periode en de start van het nieuwe koninkrijk Gods op aarde.

Christendom

De eindtijd begint met het optreden van Jezus Christus, die de wet vervult en de profetieën. Door leven, dood en opstanding van Jezus kan ieder mens verzoend worden met God door in het doopsel wedergeboren te worden en hem als middelaar tussen God en mens aan te nemen. In de christelijke traditie belooft Christus aan de gelovige mens het eeuwig leven en het Koninkrijk van God. De eindtijd is een periode die naast een grote geloofsafval en toenemende antichristelijkheid, gekenmerkt wordt door rampen, oorlogen en onvoorstelbare vernietigingen. Aan het uiterste einde van de eindtijd valt het optreden van de Antichrist, die over de wereld heerst en met zijn handlangers alle christenen tracht te doden. De eindtijd wordt afgesloten met de Wederkomst van Jezus. In tegenstelling tot de opvatting van de vroege Kerk dat met Jezus' terugkeer eerst een Duizendjarig vrederijk wordt gesticht (Millennialisme) waarna het Laatste Oordeel plaatsvindt, wordt in de latere katholieke en oosters-orthodoxe theologie dit vrederijk opgevat als een figuurlijke afspiegeling van de voorafgaande tijdperken waarin de Kerk van Christus triomfeert op aarde. Soms wordt in dit kader de tijdspanne van de Middeleeuwen genoemd, soms ook het christelijke gedeelte van het oude Romeinse Rijk. In deze lezing vindt het Laatste Oordeel dus plaats vlak nadat Jezus is teruggekeerd op aarde. Zij die in het Laatste Oordeel niet veroordeeld worden, beërven een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar het kwaad en ziekte en dood niet meer bestaan. God zal in hun midden wonen. Zij die wel veroordeeld worden zullen voor altijd van God gescheiden zijn.

Tekenen van het einde der tijden

Volgens de christenen zal de eindtijd gekenmerkt worden door natuurrampen zoals overstromingen, aardbevingen en epidemieën. Daarnaast zullen er volgens hen 'valse profeten' optreden, die het evangelie verdraaien, of met dwaalleren komen waaraan men geloof zal schenken. De aarde zal tevens worden geteisterd door sociale en politieke chaos tot en met oorlogen. De Antichrist zal hierin orde brengen en een korte periode van wereldvrede zal het resultaat zijn, waarna hij echter - geïnspireerd door satan - vervalt in het vervolgen van de christenen, terwijl ook opstand zal uitbreken tussen de volkeren, culminerend in de laatste grote strijd op de vlakte van Armageddon.

Nieuwe religieuze bewegingen en New Age

Binnen het New Age denken zijn er gelijkenissen met het christendom voor wat betreft natuurrampen, doch deze zijn dan een onderdeel van een zuiveringsproces, waarbij Het Leven zichzelf ontdoet van elementen die Het Leven niet op lange termijn dienen. Verder verschijnen er volgens New Age denkers veel meer Nieuwetijdskinderen die de mensheid vooruit zouden helpen in het in onvoorwaardelijke liefde staan ten opzichte van zichzelf en Het Leven in de breedste zin van het woord.

Volgens de interpretatie van sommige nieuwe religieuze bewegingen en New Age bewegingen is deze eindtijd het einde van het "oude denken" in polarisaties zoals goed en kwaad, beter en slechter, etc. De terugkeer van Christus betekent hier het "indalen van de Christusenergie in het hart van de mensen", waarbij elk mens zich de onvoorwaardelijke liefde van God terug gaat eigen maken. Het laatste oordeel volgens deze interpretatie is de dag dat eenieder zijn 'laatste oordeel' over een ander uitgesproken heeft, en aldus Christus weer in zijn/haar hart toelaat.

Zie ook

Advertisement