Religie kennis Wiki
Advertisement

De eerste brief van Petrus (vaak kortweg 1 Petrus genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de bijbel.

De schrijver vermaant de lezers het geloof trouw te blijven en zegt hen, dat ze als christen geroepen zijn net zozeer deel te hebben aan het lijden van Jezus als aan zijn heerlijkheid.

Auteur[]

Vers 1:1 noemt de apostel Petrus als schrijver. In 5:1 noemt de schrijver zich "medeoudste en getuige van het lijden van Christus". Hij schrijft de brief "door Silvanus" (5:12) en noemt Marcus zijn "zoon" (5:13).

In de oudkerkelijke traditie wordt het auteurschap van Petrus in de 2e eeuw door Polycarpus, Papias, Clemens van Alexandrië en Irenaeus van Lyon, in de 3e eeuw door Tertullianus, Origenes, en Cyprianus bevestigd. Bij al deze schrijvers wordt de eerste Petrusbrief tot de algemeen erkende schriftgedeelten gerekend, en zijn opname in de canon wordt niet ter discussie gesteld.

Veel historisch-kritische schrijvers betwijfelen dat Petrus de schrijver was. Tegenargumenten zijn:

 • de taal: het gebruikte Koinè-Grieks is te goed voor een Galilese visser, die in het boek Handelingen 4:13 als onontwikkeld man getekend wordt. Hier kan men tegen inbrengen, dat Petrus uit Bethsaida, een tweetalige Grieks-joodse stad stamt, zijn eigen broer Andreas een Griekse naam heeft en Petrus decennialang in de Griekssprekende diaspora leefde. Silvanus/Silas, die hij als medeschrijver noemt, is Romeins staatsburger en zeker Grieks sprekend.
 • de theologie is deels Paulinisch. Hier wordt tegen ingebracht, dat de tegenstelling tussen Paulus en Petrus in Galaten 2:11-21 geen theologische tegenstelling betreft, want Paulus verwijt Petrus dat hij uit lafheid niet volgens zijn eigen theologie handelt.
  De scherpe theologische tegenstelling tussen Petrus en Paulus is een 19e-eeuwse constructie. Zowel Petrus als Paulus tonen wederkerig waardering.
 • de brief bevatte traditie-elementen (Paranäse, belijdenissen, liederen), deze kunnen zich pas in de 2e eeuw ontwikkeld hebben. Conservatieve theologen brengen hier tegen in, dat de tekst hiervoor geen concrete handvatten geeft, het is alleen voor de hand liggend, wanneer van een latere datering wordt uitgegaan.
 • de genoemde christenvervolgingen vonden pas plaats tijdens de regering van Trajanus. Daar is tegen in te brengen, dat ook in de eerste decennia reeds vervolging plaatsvond, zie bijv. Paulus op zijn zendingsreizen.

Met de stad Babylon, die in 5:13 als schrijfplaats opgegeven wordt, wordt vermoedelijk Rome bedoeld.

Lezers[]

Volgens vers 1:1 is de brief aan Klein-Azië gericht, of daarmee bepaalde landschaps- of provincienamen bedoeld worden, is niet duidelijk.

Enige verzen, zoals 2:9 of 4:3, wijzen op heiden-christenen als ontvangers, een gemengd gehoor van zowel joodse als heidenchristenen is niet uitgesloten. het is zelfs waarschijnlijk, omdat er in Klein-Azië veel christenen uit de joden waren.

Datering[]

Bij aanname van de echtheid waarschijnlijk 63/64, bij afwijzing van de echtheid tussen 80 en 120.

Inhoud[]

 • Groet (1:1-2)
 • De levende hoop van de christen (1:3-12)
 • Vermaning tot heilige wandel in de roeping als christen 1:13-2:10
 • Het gedrag van Gods dienaren (2:11-3:22)
 • Het leven van de christelijke gemeente (4:1-5:9)
 • Zegenwens en groet

Belangrijke plaatsen[]

 • 2:9 het priesterschap van alle gelovigen

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement