Religie kennis Wiki
Advertisement

De Eerste brief van Johannes (vaak kortweg 1 Johannes genoemd) is een brief van de apostel Johannes in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Ze behoort tot de algemene zendbrieven.

Deze eerste brief telt 5 hoofdstukken. Er bestaat ook een Tweede en een Derde brief van Johannes.

Inhoud[]

De eerste brief wordt traditioneel beschouwd als geschreven door de apostel Johannes, waarschijnlijk te Efeze, op gevorderde leeftijd.

De inhoud van de brieven zowel als de taal en stijl vormen een aanwijzing dat de drie brieven, alsmede het evangelie naar Johannes, één zelfde auteur hebben.

De schrijver geeft zelf als motivatie voor het schrijven "die gelooft in de naam van de zoon Gods, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt" (5:13).

De brief wekt de indruk dat de auteur beducht was dat ketterse leraars de gemeenten onder zijn hoede beïnvloedden. Zulke leraars betitelt hij als antichrist (2:18,19). Johannes' bestrijding van hen wekt de indruk dat zij Jezus Christus voorstelden als een geest zonder lichaam (4:2), dat zijn dood aan het kruis geen verzoening voor zonden was (1:7) en dat zij niet langer konden zondigen (1:8-10).

Het doel van de apostel is het Woord des Levens aan de lezers uit te leggen, zodat ze verenigd mochten worden in gemeenschap met de vader en zijn zoon Jezus Christus. Hij toont als middelen tot gemeenschap met God:

  1. aan de zijde van Christus, zijn verzoenend werk (1:7; 2:2; 3:5; 4:10, 14; 5:11, 12) en zijn voorspraak (2:1)
  2. aan de kant van de mens heiligheid (1:6), gehoorzaamheid (2:3), reinheid (3:3), geloof (3:23; 4:3; 5:5) en liefde (2:7, 8; 3:14; 4:7; 5:1).

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement