Religie kennis Wiki
Advertisement

De Derde brief van Johannes (vaak kortweg 3 Johannes genoemd) wordt in de oude traditie de apostel Johannes toegeschreven.

Het is een kort boek: het telt één hoofdstuk bestaand uit 15 verzen. Er bestaat ook een Eerste en een Tweede brief van Johannes.

Inhoud[]

De derde brief is geadresseerd aan Cajus of Gajus. In het Nieuwe Testament komen verschillende personen met deze naam voor: in Macedonië (Handelingen 19:29), in Korinte (Romeinen 16:23) en Derbe (Handelingen 20:4). Het is erg onwaarschijnlijk dat een van deze personen bedoeld is, daar deze naam bijzonder vaak voorkwam.

De brief is geschreven als aansporing gastvrijheid te geven aan zendelingen (V.5-8) en daardoor "te wandelen in de waarheid" (V.4). Diotrephes, waarschijnlijk de leider van een andere (Gaius'?) gemeente, doet dit niet en veronachtzaamt hiermee het hoge (christelijk) gebod der gastvrijheid. Tevens is de brief een aanbeveling aan Gajus voor ene Demetrius (de bode van de brief?).

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement