Religie kennis Wiki
Advertisement


De Wijsheid van Salomo, ook wel het Boek der wijsheid genoemd, is een van de deuterocanonieke boeken in de Bijbel. Het is geen onderdeel van de Hebreeuwse Bijbel, maar wel van de Septuagint. Daardoor wordt het door protestanten als apocrief gezien, maar door katholieken en Oosters-Orthodoxe Kerken wel tot de canon gerekend.

Het boek telt 19 hoofdstukken. De stijl is oppervlakkig gezien vergelijkbaar met het Bijbelboek Spreuken. Het is echter geen vertaling van een originele Hebreeuwse tekst. De taal en ideeën worden als van Griekse oorsprong gezien. Om deze reden wordt het als het meest klassieke Grieks van de Septuaginta beschouwd.

Het is een mogelijke bron voor het evangelie naar Mattheus geweest. Parallellen tussen dit boek en Mattheus zijn het thema van op de proef gesteld worden en bespotten van een dienaar van God die claimt door God beschermd te worden.

Voor Mattheus is die lijdende dienstknecht van God Jezus. Vergelijk bijvoorbeeld Mattheus 27:43:

  • Mattheus 27:43 “Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die Hem nu verlossen, want Hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon.
  • Wijsheid 2:13 Hij wendt voor dat hij kennis van God heeft, en noemt zichzelf een kind des Heeren.
Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement