Religie kennis Wiki
Advertisement
Portal.svg Portaal Christendom
AZ-List.svg
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als men een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat mag men dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen neer te zetten.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z

A[]

Wim Aalders - Aäron - Aäronitische zegen - Aartsbisschop - Aartsengel - Aartsengel Gabriël - Aartsengel Michaël - Aartsengel Rafaël - Aartsvader - Abel - Abraham - Acht-Mei-beweging - Acoliet - Adam - Ad Limina - Adoptianisme - Advent - Adventskrans - Aflaat - Afscheiding van 1834 - Albe - Bernardus Alfrink - Allerheiligen - Allerzielen - Alpha-cursus - Altaar - Almudena-kathedraal - Ambo - Amict - Amish - Amos - Ampul - Anabaptisme - Anathema - Andreas - Angelologie - Anglicaanse Kerk - Animistische religie - Anna - Annunciatie - Anselmus van Canterbury - Antependium - Anti-Revolutionaire Partij (ARP) - Antichrist - Antiochië - Apocalyps - Apocrief - Apocriefen van het Nieuwe Testament - Apollinarisme - Apologetiek - Apostel - Apostolisch Genootschap - Apostolische geloofsbelijdenis - Apostolische Kerk - Apostolische successie - Apostolische Vaders - Apsis (architectuur) - Thomas van Aquino - Arius - Ark van het Verbond - Ark van Mozes - Ark van Noach - Jacobus Arminius - Ascese - Assemblies of God - Aswoensdag - Athanasius - Augustinus - Avondmaal - Azazel - Azusa Street Revival

B[]

Baäl - Toren van Babel - Baptisme - Baret - Barmhartigheid - Karl Barth - Basiliek - Herman Bavinck - Bedelingenleer - Bedelorden - Bedevaart - Beeldenstorm - Beëlzebub - Het beest - Bekering - Beloken Pasen - Balthasar Bekker - Belial - Ben-Hur - Benedictijnen - Nel Benschop - Beréa Beweging - Bergrede - Hendrikus Berkhof - Gerrit Cornelis Berkouwer - Beschermengel - Beschermheilige - Bethlehem - Bevrijdingstheologie - Bezetenheid - Biecht - Kune Biezeveld - Bijbel - Bijbelboek - Bijbelgordel - Bijbelvertaling - Anne van der Bijl - Hildegard van Bingen - Henk Binnendijk - Bisschop - Antoine Bodar - Peronne Boddaert - Bert Boer - Gijs Boer - Johannes Bogerman - Bond tegen het vloeken - Bonifatius - Corrie ten Boom - Boom van de kennis van goed en kwaad - William Booth - Jan van den Bosch - Orlando Bottenbley - Boze geest - Titus Brandsma - Guido de Brès - Broeders des gemeenen levens - Dan Brown - Johannes Brugman - Rudolf Bultmann - John Bunyan - Ein feste Burg ist unser Gott - Bursa - Jan Buskes - Byzantijnse muziek

C[]

Johannes Calvijn - De vijf punten van het Calvinisme - Calvinisme - Petrus Canisius - Canon van de Bijbel - Canoniek recht - Catechisatie - Celibaat - Cham - Teilhard de Chardin - Charisma - Charismatische beweging - Chris Tomlin - Chrisma - Chrismale - Christelijk-Historische Unie (CHU) - Christelijke Afgescheiden Gemeenten - Christelijke Gereformeerde Gemeenten - Christelijke Gereformeerde Kerken - Christelijke glossolalie - Christelijke heil - Christelijke liedbundel - Christelijke Volkspartij (CVP) - Christen - Christendemocratie - Christen Democratisch Appèl (CDA) - Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V) - Christendom - Christendom en homoseksualiteit - Christenen voor Israël - Christenfundamentalisme - De Christengemeenschap - Christennetwerk GMV - ChristenUnie (CU) - Christus - Church of Ireland - Ciborie - Ciborievelum - Cingel - Johannes Coccejus - Hendrik de Cock - Coenobiet - College van kardinalen - Communie - Concilie - Concilie van Chalcedon - Concilie van Nicaea - Concilie van Trente - Concordaat - Confessionalisme - Confessiones - Congregatie van Sint-Jan - Conopeum - Consecratie - Constantijn de Grote - Contrareformatie - Contra-remonstranten - Dirck Volkertsz. Coornhert - Corporale - Creationisme - Crucifix - Cruz de la Parra - CSFR - Curie - Częstochowa

D[]

Da Vinci Code - Dag des oordeels - David Maasbach - Dalmatiek - Daniël (boek) - Daniël (persoon) - Godfried Danneels - John Nelson Darby - Petrus Datheen - David - De Civitate Dei - De Imitatione Christi - Cees Dekker - Demiurg - Demon - Deuteronomium - DeWindroos - Discipel - Dispensationalisme - Docetisme - Dogma - Dogmageschiedenis - Dogmatiek - Doksaal - Doleantie - Dominee - Don Bosco - Doodzonde - Doop - Doop met de Heilige Geest - Doopsgezinde Broederschap - Doopsgezinden - Dorcas - Dordtse Leerregels - Eugen Drewermann - Drie Formulieren van Enigheid - Drie-eenheid - Driekoningen - Karel Dronkert - Duivel - Duiveluitdrijving - Duizendjarig rijk - Dwaalleer

E[]

Ecce Homo - Eerste Vaticaans Concilie - Efeziërs (brief) - Hof van Eden - Eindtijd - Elia - Elisa - Elkesaieten - Engel - EO-Jongerendag - Epifanie - Desiderius Erasmus - Erfzonde - Eschatologie - Esther - Eucharistie - Europese Volkspartij - Europese Volkspartij en Europese Democraten - Eva - Evangelicaal - Evangelie - Het evangelie volgens Matteüs (film) - Evangelisatie - Evangelisch - Evangelisch-Lutherse Kerk - Evangelische Alliantie - Evangelische Omroep (EO) - Evangelische Volkspartij (EVP) - Evangelist - Excommunicatie - Exegese - Exodus - Exorcisme - Ezau - Ezechiël - Ezra

F[]

Farao - Fátima - Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten - Feministische theologie - Feniciërs - Figuren in de Bijbel - Filémon (brief) - Filioque - Filokalia - Filippenzen (brief) - De vijf punten van het Calvinisme - Formulieren van enigheid - Franciscus van Assisi - Frater - Fundamentalisme

G[]

Gabriël - Galaten - Galaten (brief) - Galilea - Gaven van de Heilige Geest - Gebed - Gebedsgenezing - Jacobine Geel - Johannes Geelkerken - Geest - Met de Geest vervuld - Geloof - Geloofsafval - Geloofsbelijdenis van Nicea - Gemeente - Genade - Genesis - Gereformeerd - Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) - Gereformeerde Bond - Gereformeerde Dogmatiek - Gereformeerde Gemeenten - Gereformeerde Gemeenten in Nederland - Gereformeerde Gemeenten in Nederland (buiten verband) - Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband - Gereformeerde Kerken in Nederland - De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) - Gereformeerde Kerken onder het Kruis - Gereformeerde Kerken vrijgemaakt - Gereformeerden in Nederland - Geschiedenis van het christendom - Gethsemane - Getijde (gebed) - Glossolalie - Gnosis - Gnosticisme - Gnostiek - God - Goddelijke inspiratie - Godslamp - Goed en kwaad - Goede Vrijdag - Golgotha - Goliath - Gomaristen - Gommarus van Lier - Franciscus Gomarus - Gospel - Goud, wierook en mirre - Cornelis Graafland - Billy Graham - Ruth Graham - Gregoriaanse muziek - Grieks-orthodoxe Kerk - Guillaume Groen van Prinsterer - Groninger Godgeleerden - Groot Schisma - Geert Groote - Grote Verdrukking

H[]

Habakuk - Habijt - Hagar - Haggai - Hallel - Handelingen van de Apostelen - Maarten 't Hart - Hebreeën - Hebreeën (brief) - Hebreeuws - Johannes de Heer - Heidelbergse Catechismus - Heiden - Heiland - Heilig Avondmaal - Heilig Hart - Heiligdomsvaart - Heilige der Heiligen - Heilige Geest - Heilige - Heilshistorie - Heilsfeit - Hel - Hemel - Hemelvaartsdag - Hendrik VIII - Herodes I - Herodes Agrippa I - Herodes Antipas - Hersteld Apostolische Zendingkerk - Hersteld Hervormde Kerk - Hervormd - Hervorming (zie (contra)reformatie) - Hervormingsdag - Heterodoxie - Cees den Heyer - Hiëronymus - Benny Hinn - Ben Hoekendijk - Petrus Hofstede de Groot - Hogepriester - Homilie - Hoofdaltaar - Hoofdzonde - Hooglied - De Hoop ggz - Hosea - Hostie - Huwelijk - Hymne

I[]

Ichthus (studentenvereniging) - Ichthus (symbool) - Icoon (schilderkunst) - Inquisitie - Inquisitie (Spaanse) - INRI - Institutie - Intelligent design - Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON) - Invloed van het Oude Egypte op hedendaagse religies - Irenaeus - Ismaël - Israël - Israëlieten - Izaäk

J[]

Jafet - Jakob - Jakobus (brief) - Jakobus de Mindere - Jansenisme - Jeanne d'Arc - Jehova's getuigen - Jeremia - Jericho - Jeruzalem - Jesaja - Jesus (film) - Jesus Christ Superstar - Jeugd met een Opdracht - Jeugdkerk - Jezuïet - Jezus buiten het christendom - Jezus (historisch-kritisch benaderd) - Jezus (traditioneel-christelijk benaderd) - Jezus Christus - JHWH - Job - Joden - Jodendom - Jodendom (christelijke visies op het jodendom) - Jodendom (joodse visies op het christendom) - Joël - Johannes (apostel) - Johannes (evangelie) - Eerste brief van Johannes - Tweede brief van Johannes - Derde brief van Johannes - Johannes de Doper - Johannes-Passion (J.S. Bach) - Johan Maasbach - Jom Kipoer - Jona - Jongerenbijbel - Jordaan (rivier) - Jozef (aartsvader) - Jozef van Nazareth - Jozua - Bijbelboek Jozua - Judas (brief) - Judas (evangelie) - Judas (Iskariot) - Judas (Taddeüs) - Judith

K[]

Kaïn - Kalot - Kanaän - Immanuel Kant - Kanunnik - Kapelaan - Kardinaal - Kardinaalscollege - Karmelgebergte - Katharen - Katharinaklooster - Katheder - Kathedraal - Kathedraal van Chartres - Kathedraal van Laon - Katholicisme - Katholiek Apostolische Kerk - Katholieke Radio Omroep (KRO) - Katholieke Volkspartij (KVP) - Kazuifel - Thomas a Kempis - Kelkgerei - Kelklepeltje - Keltische christendom - Kelkvelum - Kerk (gebouw) - Kerk (geloofsgemeenschap) - Kerk (instituut) - Kerk van Ierland - Kerkelijke denominatie - Kerkgenootschap - Kerkgeschiedenis - Kerkorde - Kerkorgel - Kerkprovincie - Kerkscheuring - Kerst - Kerstavond - Kerstboom - Gerrit Hendrik Kersten - Kerstening - Kerstmis - Ketter - Ketterij - Søren Kierkegaard - Kinderbijbel - Martin Luther King - Klaagliederen - Klooster - Kloosterorde - Kloosterregel - Kloosterwezen - Kluizenarij - Andries Knevel - Hermann Friedrich Kohlbrugge - Kolossenzen (brief) - I Koningen - II Koningen - Koninkrijk van God - Kontekstueel - Koor - Koorgestoelte - Koorhek - Koorkap - Koptisch christendom - Korinte - Korintiërs (eerste brief) - Korintiërs (tweede brief) - Koster - Kovel - Kracht van Omhoog - Reender Kranenborg - Kritiek op het christendom - I Kronieken - II Kronieken - Kruis (christendom) - Kruishout - Kruisiging - Kruisteken - Kruistocht - Kruisweg (religie) - Harry Kuitert - Abraham Kuyper

L[]

Het Laatste Avondmaal (Bijbel) - Het Laatste Avondmaal (schilderij) - Laatste heilige sacramenten - Laatste Oordeel - Lagere wijdingen - Het Lam Gods - Landelijk Platform van de Pinkster- en Volle Evangeliebeweging - Lea - Lector - Ledeboeriaanse Gemeenten - Leek (Rooms-Katholieke Kerk) - Leger des Heils - Lekenpriester - Leviticus - C.S. Lewis - Lichaam - Lijkwade van Turijn - Carel ter Linden - Nico ter Linden - Linus - Liturgie - Liturgische kleuren - Liturgisch vaatwerk - John Locke - Lourdes - Ignatius van Loyola - Lucas (evangelie) - Lucifer (Satan) - Maarten Luther - Lutheranisme - Luthereik

M[]

Maagd - Maagdelijke geboorte - Madonna - Catrinus Mak - Maleachi - Marcus (evangelie) - Mark Schultz - Maria - Maria (moeder Jezus) - Maria Boodschap - Maria Hemelvaart - Maria Lichtmis - Maria Magdalena - Martelaar - Martinikerk (Groningen) - Matteüs (evangelie) - Matthäus Passion - Mauritius - Alister McGrath - Meditatie - Medjugorje - Anne van der Meiden - Mennonieten - Menno Simons - Messias - Messiasbelijdende Joden - Methodisten - Metropoliet - Metten - Bruce Metzger - Micha - Mijter - Mirjam - Mis - Kornelis Heiko Miskotte - Missie - Moderne theologie - Modernisme - Monica (heilige) - Monnik - Monotheïsme - Monstrans - Dwight L. Moody - Boek van Mormon - Mormonen - Mozes - Tiny Muskens - Johan Maasbach - David Maasbach

N[]

Naamdag - Nag Hammadigeschriften - Nahum - Navigators Studentenverenigingen - Nazarener - Nazareth - Jezus van Nazareth - Nazireeër - Nederduits Gereformeerde Kerk - Nederlands Bijbelgenootschap - Nederlands Gereformeerde Kerken - Nederlandse Bisschoppenconferentie - Nederlandse Christelijke Radio-Vereniging NCRV) - Nederlandse geloofsbelijdenis - Nederlandse Hervormde Kerk - Watchman Nee - Nehemia - Oswald von Nell-Breuning - Nieuwe Bijbelvertaling - Nieuwe hemel en aarde - Nieuwe Testament - Nieuwe Vrijgemaakte Kerken - Noach - Norbertus - Normen en waarden - Nuestra Señora de la Asunción - Numeri - Nuntius

O[]

Obadja - Willem van Ockham - Occultisme - Oecumene - Oliesel - Onbevlekte ontvangenis - Onderpastoor - Online Bijbel - Onreine geest - Onze Lieve Vrouw van Lourdes - Onze Vader - Huub Oosterhuis - Oosters christendom - Oosters-katholieke Kerken - Oosters-orthodoxe Kerk - Open Doors - Openbaring - Openbaring van Johannes - Opname van de gemeente - Opstanding - Opwekking - Oriëntaals-orthodoxe Kerken - Orthodox - Orthodox-protestantisme - Thomas Lee Osborn - Ostensorium - Oud-Gereformeerde Gemeenten - Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland - Oude Testament - Oudkatholieke Kerk - Willem Ouweneel - Over de navolging van Christus

P[]

Paas- en Pinksterdatum - Paasei - Paasfeest - Paaslam - Paaszaterdag - Palla - Palmzondag - Paradijs - Parament - Parochie - Parochievicaris - Blaise Pascal - Pasen - Passiemuziek - Passiespel - The Passion of the Christ - Jan Sjoerd Pasterkamp - Pastoor - Pastor - Pastoraal werker - Pateen - Patrologie - Paulus - Paulus (brieven) - Paulus (auteurschap brieven) - Paus - Paus Adrianus VI - Paus Anacletus I - Paus Benedictus XV - Paus Benedictus XVI - Paus Clemens I - Paus Johannes XXIII - Paus Johannes Paulus II - Paus Linus - Paus Pius II - Paus Pius X - Paus Pius XI - Paus Pius XII - Pelagius - Pentateuch - Pesach - Petrus - Petrus (eerste brief) - Petrus (tweede brief) - Cees van Peursen - Allard Pierson - Piëtisme - Pileolus - Pinksterbeweging - Pinksteren - Pinksterfeest - Gerrit Polman - Polycarpus - Pontificalia - Pontius Pilatus - Pope - Postmodernisme - Predestinatie - Predikant - Prediker (bijbelboek) - Prediker (woordverkondiger) - Preek - Prelaat - Prelatuur - Priester - Priesterbroederschap van Sint Petrus - Priesterbroederschap Sint Pius X - Priesterkoor - Derek Prince - Processie - Profeet - Profeteren - Protestant - Protestantisme - Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - Psalm 46 - Psalmen (bijbelboek) - Psalmen van Salomo (Hebreeuwse Bijbel) - Jos Punt - Purificatorium - Pyxis

Q[]

Gilles Quispel

R[]

Rafaël Nederland - Reformatie - Reformatorische Politieke Federatie (RFP) - Relikwie - Relikwieën van het Heilige Kruis - Remonstranten - Remonstrantse Broederschap - Het Réveil - Cliff Richard - Richteren - Herman Ridderbos - Jan Ridderbos - Evan Roberts - Oral Roberts - Romeinen (brief) - Romeinse Rijk - Rooms-katholieke Kerk - Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) - André Rouvoet - Rozenkrans - Arnold van Ruler - Klaas Runia - Ruth (Bijbelboek) - Ruth (Bijbelpersoon)

S[]

Sabbat - Sacrament - Sacramentalia - Sacristie - Sacristiecredens - Salomo - Samaritanen - Samen op Weg-proces - I Samuel - II Samuel - Sara - Satan - Scheiding van kerk en staat - Schepper - Schepping - Scheppingsverhaal (Genesis) - Klaas Schilder - Schisma - Friedrich Schleiermacher - Scholastiek - Arthur Schopenhauer - Schreeuw om Leven - Schriftkritiek - Schuilkerk - Robert H. Schuller - Albert Schweitzer - Duns Scotus - Secularisatie - Sederavond - Sedes Sapientiae - Sem - Semieten - Septuaginta - Albert Servaes - Servatius van Maastricht - William J. Seymour - Simeon van Jeruzalem - Ad Simonis - Sint-Christoffel - Sint Helena (heilige) - Sint Hiëronymus - Sint Nicolaas - Sint-Pieterskerk - Sint Sebastiaan - Sint-Valentijn - Sion - Slang - Joseph Smith - Michael W. Smith Adrian Snell - Sodom en Gomorra - Sola fide - Sola gratia - Sola scriptura - Soli Deo - Solus Christus - Dorothee Sölle - Willem van 't Spijker - Spiritualisme - Spreuken - Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) - Twaalf stammen van Israël - Statenvertaling - Rudolf Steiner - Stevenisten - Stille Zaterdag - Stola - Hans Stolp - Superplie - Synode - Synode van Assen - Synode van Clermont - Synode van Dordrecht - Synode van Sutri - Syrisch-orthodoxe Kerk

T[]

10/40 Raam - Tabernakel - Communauté de Taizé - Tale Kanaäns - Talent (geld) - Talmoed - Tanchelm - Tear (Fund) - Tekstkritiek - Tempel - Joodse Tempel - Tempelberg - Tenach - Testament - Nieuwe Testament - Oude Testament - Thailand Bible Society - Theïsme - Theïstisch evolutionisme - Lijst van theologen - Theologie - Moeder Theresa - Tessalonicenzen (eerste brief) - Tessalonicenzen (tweede brief) - Carsten Peter Thiede - Thomas - Thomas (evangelie) - Thomas van Aquino - Thora - Tiara - Tien geboden - Timoteüs (eerste brief) - Timoteüs (tweede brief) - Tintinnabulum - Titus (brief) - Tobit - Toga - Tongen (spreken in) - Toren van Babel - Toronto Blessing - Transsubstantiatie - Trinitatis - Abraham Trommius - Tuin van Eden - Tuniek - Tweede Vaticaans Concilie - Twee-naturenleer

U[]

Uittocht uit Egypte - Uitverkiezing - Uitverkorene

V[]

Vagevuur - Vasten - Vastentijd - Vaticaan - Eerste Vaticaans Concilie - Tweede Vaticaans Concilie - Arie van der Veer - Jan Hendrik Velema - Verbondsleer - Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten - Vereniging van Gereformeerde Studenten - Vergadering van gelovigen - Vergeving - Johannes Verkuyl - Verlossing - Etienne Vermeersch - Heilige Veronica - Verrijzenis - Verzoeningsleer - Victory Outreach - Tom Viezee - Vineyard-beweging - Willem Visser 't Hooft - vloek (krachtterm) - Vloek (onheilsbezwering) - Vloekverbod (Nederland) - Gisbertus Voetius - Volksdevotie - Voorganger - Voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland - Vormsel - Vrede - Vrije Bijbelonderzoekers - Vrije Evangelische Gemeenten - Vrijzinnig-protestantisme - Vrijzinnigheid - Vulgaat

W[]

Jacqueline E. van der Waals - De Waarheidsvriend - Ware kerk - Wagenwiel - Wedergeboorte - Wederkomst - Weesgegroet - Weihnachtsoratorium - Wereldraad van Kerken - Wierook - Herman Wiersinga - Wijding - De wijsheid van Jezus Sirach - Wijzen uit het Oosten - Wilde Ganzen - Johannes Willebrands - Willibrordvertaling - John Wimber - Witte Donderdag - Woord (van God) - WOW Hits - Geert Aeilco Wumkes - John Wyclif

Y[]

Youth for Christ

Z[]

666 - Zacharia - Zaligverklaring - Zebedeus - Zefanja - Zegen - Zending - Zending op Soemba - Zeven deugden - Zevendedagsadventisten - Ziel - Zijaltaar - Nikolaus von Zinzendorf - Zonde - Zondeval - Zondvloed - Huldrych Zwingli

Advertisement