Religie kennis Wiki
Advertisement

De Brief van Paulus aan de Romeinen (vaak kortweg Romeinen genoemd) is een van de brieven in de Bijbel, in de canon van het Nieuwe testament. Het is een brief van Paulus aan de jonge christelijke gemeente in Rome. De brief telt 16 hoofdstukken.

Geschiedenis[]

De brief werd waarschijnlijk in Korinthe geschreven. Febe (16:1) van Kenchree bracht hem naar Rome, Gajus van Korinthe verleende gastvrijheid aan de apostel toen deze zijn brief schreef (16:23; 1 Korintiërs 1:14), en Erastus was wethouder van financiën van de stad, dat is van Korinthe (De 2 Timoteüs 4:20).

De precieze tijd dat de brief geschreven is, staat niet in de brief vermeld. Wel staat vermeld dat de apostel op het punt staat naar Jeruzalem te gaan om 'de broeders te versterken'. De brief werd dus geschreven aan het eind van zijn tweede bezoek aan Griekenland, gedurende de winter voorafgaand aan zijn laatste bezoek aan de stad. (Rom. 15:25; vgl. Handelingen 19:21; 20:2, 3, 16; 1 Kor. 16:1-4), vroeg in het jaar 58.

Het is zeer waarschijnlijk dat de christelijke gemeente in Rome gesticht is door hen die op Pinksteren (Hand 2:10) in Jeruzalem geweest zijn. Er was in die periode in Rome een grote joodse gemeenschap, en hun synagogen werden waarschijnlijk ook bezocht door Romeinen die op deze manier op de hoogte kwamen van de daden van Jezus zoals deze onder de joden verhaald werden. Op deze manier ontstond in Rome een gemengde gemeente van joden en niet-joden. In het slot van het Bijbelboek Handelingen wordt verteld hoe enkele broeders van de gemeente in Rome Paulus tegemoet kwamen bij zijn nadering van de stad. Er zijn bewijzen dat de gemeente in Rome toen reeds talrijk was, en meer dan een plaats van samenkomst had (Rom. 16:14, 15).

Inhoud[]

Het doel van de apostel met het schrijven van deze brief aan de gemeente in Rome was hen de grote leerstellingen van het evangelie uiteen te zetten. Hij zet op systematische wijze het hele systeem van het evangelie uiteen in zijn relatie tussen jood en heiden (niet-jood).

De inhoud kan puntsgewijs worden samengevat als:

  • Introductie (1:1-15)
  • De hele mensheid is schuldig tegenover God (1:16-3:20)
  • Alleen het geloof redt. (3:21-5)
  • Vrede met God en een nieuw leven (5-6)
  • De wet als stelregel voor een christelijk leven, en de overwinning (7-8)
  • Gods weg met Israël (9-11)
  • Het christelijke leven (12-15:13)
  • Reisplan en groeten (15:14-16)

Zie ook[]

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement