Religie kennis Wiki
Advertisement

De brief van Paulus aan de Efeziërs (vaak kortweg Efeziërs genoemd) is een van de boeken in de bijbel, in het Nieuwe Testament. De brief telt 6 hoofdstukken.

De brief is niet geadresseerd en waarschijnlijk helemaal niet aan Efeze gericht. Vermoedelijk omdat de brief in Efeze gevonden werd, is reeds vroeg een Christelijke traditie ontstaan dat de brief voor de Efeziërs bestemd was. In het opschrift van latere handschriften is de tekst "Aan de heiligen in Efeze" toegevoegd.

Ontstaan van de gemeente in Efeze[]

Van Paulus' eerste en haastige bezoek aan Efeze gedurende drie maanden wordt verhaald in Handelingen 18:19-21. Het werk dat hij hier begon werd voortgezet door Apollos (24-26) en Aquila en Priscilla. Bij zijn tweede bezoek aan Efeze, vroeg daarop in het volgende jaar, bleef hij er drie jaar. Hij ontdekte de stad als sleutel tot de toegang tot de westelijke provincies van Klein-Azië.

Volgens 1 Kor. 16:9) werd hier een deur voor hem geopend, en de gemeente werd versterkt door zijn onderwijs (Handelingen 20:20, 31). Vanuit Efeze verspreidde het evangelie zich door "bijna geheel Azië" (19:26).

Op zijn laatste reis naar Jeruzalem landde de apostel te Milete, en riep hier de oudsten van de gemeente in Efeze bijeen. Hij hield een opmerkelijke afscheidsrede, verwachtend hen niet meer te zien (Handelingen 20:18-35).

De volgende overeenkomsten tussen deze brief en de Miletische afscheidsrede kunnen opgemerkt worden:

 1. Handelingen 20:19 = Efez. 4:2. De uitdrukking "ootmoed" komt slechts op vijf plaatsen voor.
 2. Handelingen 20:27 = Efez. 1:11. Het woord "raad" (Bouge) komt alleen hier en in de brief aan de Hebreeën 6:17 voor. Zie echter ook bijv. het Evangelie naar Lukas (Lucas 7:30).
 3. Handelingen 20:32 = Efez. 3:20. "die bij machte is".
 4. Handelingen 20:32 = Efez. 1:14, 18. "De erfenis der heiligen."

Plaats en datering van de brief[]

Het lijkt aannemelijk dat de brief vanuit Rome tijdens Paulus' eerste gevangenschap (3:1; 4:1; 6:20) werd geschreven, en waarschijnlijk spoedig na zijn aankomst daar, ongeveer in 62, vier jaar nadat hij van de oudsten in Efeze afscheid had genomen.

Er schijnt geen speciale aanleiding tot het schrijven van deze brief te zijn geweest, Paulus' doel was niet polemisch; ook waren er geen grove foutieve leerstellingen in de gemeente gegroeid die hij probeerde te rectificeren. Het doel van de apostel is de "grondslag en het fundament van het gemeente-zijn uiteen te zetten".

Inhoud[]

Waar de brief aan de Colossenzen vooral polemisch van aard is, opgezet om een aantal gnostische stromen die in de gemeente opgekomen waren, te weerleggen, lijkt de brief aan Efeze dat niet te zijn. De brief komt voort uit Paulus' liefde voor de gemeente in Efeze.

 1. Groet (1:1, 2);
 2. Een lofbetuiging op de zegeningen van het evangelie, hun bron, en hoe ze verkregen worden, het doel waarvoor ze gegeven worden (1:3-14);
 3. Een gebed voor de verdere geestelijke rijkdom van de Efeziërs (1:15-2:10);
 4. Een verhandeling over de geestelijke situatie van de gelovigen uit de heidenen (2:11-22);
 5. De heidenen zijn mede-erfgenamen van Christus en maken deel uit van zijn lichaam (3:1-3:21);
 6. Een hoofdstuk over de verscheidenheid van gaven in de gemeente (4:1-16);
 7. Aanwijzingen voor het nieuwe leven in Christus (4:17-6:10);
 8. Een beeld van de geestelijke oorlog; de opdracht van Tychicus, en verschillende zegenwensen (6:11-24).

Relatie tussen deze brief en die aan de Kolossenzen[]

"Wekt het verbazing wanneer twee brieven, kort na elkaar over hetzelfde onderwerp geschreven, veel gemeenschappelijks hebben en ook veel dat verschillend is?"

De grote overeenkomst in stijl en onderwerp tussen de brieven aan Efeze en Kolosse moet elke lezer opvallen. De exacte relatie is aanleiding geweest tot veel discussie. Het is waarschijnlijk dat de brief aan Kolosse eerst geschreven is, want de parallelle passages in Efeze lijken uitbreidingen te zijn van de tekst die we in de brief aan Kolosse vinden.

Vergelijk:

 • Efez 1:7; Kol 1:14
 • Efez 1:10; Kol 1:20
 • Efez 3:2; Kol 1:25
 • Efez 5:19; Kol 3:16
 • Efez 6:22; Kol 4:8
 • Efez 1:19-2:5; Kol 2:12,13
 • Efez 4:2-4; Kol 3:12-15
 • Efez 4:16; Kol 2:19
 • Efez 4:32; Kol 3:13
 • Efez 4:22-24; Kol 3:9,10
 • Efez 5:6-8; Kol 3:6-8
 • Efez 5:15,16; Kol 4:5
 • Efez 6:19,20; Kol 4:3,4
 • Efez 5:22-6:9; Kol 3:18-4:1


Zie ook[]

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement