Religie kennis Wiki
Advertisement

De brief van Paulus aan Filemon (vaak kortweg Filemon genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de bijbel. Het is een brief die Paulus van Tarsus schreef aan Filemon en zijn familie in Kolosse. De brief is 1 hoofdstuk van 25 verzen lang, dit boek is hiermee de kortste brief van Paulus.

De brief werd vanuit Rome geschreven in dezelfde tijd als de brieven aan Kolosse en Efeze. De brief werd gebracht door Onesimus, een weggelopen slaaf.

De brief werd geschreven als voorspraak voor Onesimus. Deze had zijn meester Filemon verlaten en was 'niet nuttig' voor hem geweest. Paulus had Onesimus in Rome gevonden, was een instrument in zijn bekering geweest, en zond hem nu met deze brief terug naar zijn meester.

De brief had een strikt privé karakter, en is de enige van zijn soort die bewaard is gebleven. "Het toont de apostel in een nieuw licht. Hij legt zo veel als mogelijk zowel zijn apostolische waardigheid als zijn vaderlijke autoriteit over zijn bekeerlingen af. Hij spreekt als christen tot christen. Daarom spreekt hij nederig, in een geest van ridderlijkheid en 'als heer', iets wat weinig voorkwam in de Grieks/Romeinse wereld" (Dr. Barry).

Zie ook[]

Externe link[]

Op bovengenoemde site staan rechtsboven ook andere vertalingen aangegeven:

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement