Religie kennis Wiki
Advertisement


Het boek Baruch is een van de deuterocanonieke boeken in de Septuaginta en in de Vulgata, maar niet in de Tenach hoewel het wel in de versie van Theodotion voorkomt. Het boek telt zes hoofdstukken.

Men neemt aan dat het kort na de periode van de Makkabeeën geschreven is door Baruch, de secretaris van de profeet Jeremia.

Gebruik in het Nieuwe Testament[]

  • Lukas 13:29 - Baruch 4:37
  • Johannes 3:13 - Baruch 3:29
  • 1 Kor 10:20 - Baruch 4:7
  • Johannes 1:14 - Baruch 3:38

Samenvatting inhoud[]

  • 1:1-14 Inleiding
  • 1:15-2:10 belijdenis van zonden.
  • 2:11-3:8 Gebed om genade
  • 3:9-4:14 Klaagzang over wijsheid
  • 4:5-5:9 Boodschap voor ballingen

Volgens de Vulgaat:

  • 6:1-6:72 Brief van Jeremia

De Septuagint beschouwt de Brief van Jeremia als een separaat boek.

Externe link[]

Oude Testament / Tenach : De Wet / Thora

Nieuwe Testament: Evangeliën

Matteüs · Marcus · Lucas · Johannes · Geschiedenis van de eerste christenen · Handelingen · De brieven van de apostelen · Romeinen · I Korintiërs · II Korintiërs · Galaten · Efeziërs · Filippenzen · Kolossenzen · I Tessalonicenzen · II Tessalonicenzen · I Timoteüs · II Timoteüs · Titus · Filemon · Hebreeën · Jakobus · I Petrus · II Petrus · I Johannes · II Johannes · III Johannes · Judas · Openbaring · Openbaring

Advertisement