Religie kennis Wiki
Advertisement
1rightarrow.png Dit artikel gaat over het kerkelijk Avondmaal. Voor een maaltijd in de avond zie: Avondmaaltijd
deel van de serie over de
Eucharistie

Ook bekend als
"Heilige Mis" (kath.) of
"Heilig Avondmaal" (prot.)

Ingesteld door
Jezus

Theologie
Mis
Avondmaal
Hostie
Lichaam van Christus
Consecratie
Werkelijke Tegenwoordigheid
Transsubstantiatie
Eucharistische aanbidding
Consubstantiatie

Belangrijke theologen
Paulus ·Thomas
Augustinus · Calvijn
Chrysostomos · Luther · Zwingli

Verwante artikelen
Tabernakel
Christendom
Monstrans
Goddelijke Liturgie
Tridentijnse ritus
Concilie van Trente
Sacrament · Sacramentsdag
Eerste Communie
Ziekencommunie · Viaticum

Het Heilig Avondmaal is in protestantse kerken een van de twee sacramenten (het andere sacrament is de doop). Tijdens het avondmaal worden het lijden en het sterven van Jezus Christus herdacht door het eten van brood en het drinken van wijn. Het avondmaal heeft in wezen dezelfde betekenis als de eucharistie in de rooms-katholieke kerk, maar er zijn ook belangrijke verschillen, die ook de geschiedkundige beschrijving door beide zijden ernstig beïnvloeden.

Herkomst[]

Christenen geloven dat het avondmaal door Christus is ingesteld op de avond waarop hij door Judas verraden werd en vervolgens aan het Sanhedrin (de joodse raad) overgeleverd werd. Hij at, volgens de protestantse opvatting, samen met zijn discipelen gewoon brood en dronk gewone wijn, en droeg hun op om dit voortaan te blijven doen als een gedenkteken voor zijn dood. In protestantse opvatting ging het hier om een symbolische bedoeling. Het vieren met brood en wijn is een element dat al vanaf de vroege christelijke gemeenten in de onderlinge samenkomsten (en later in de kerkdienst) aanwezig was. In deze eerste gemeenten vormde het avondmaal volgens protestantse opvatting een onderdeel van een uitgebreidere maaltijd.

Inhoud[]

Het vieren van het avondmaal is voor degenen die eraan deelnemen het voor God en Zijn gemeente belijden van hun geloof in Jezus Christus, die hen door zijn dood en opstanding van hun zonden gered heeft. Het avondmaal drukt een verbondenheid met zowel God als de medegelovigen uit. In een aantal protestantse kerken is het, vanwege de persoonlijke betrokkenheid die erbij hoort, gebruikelijk om pas aan het avondmaal deel te nemen wanneer men openbare belijdenis van het geloof heeft afgelegd. In andere kerken kan iedereen die dat wil het avondmaal vieren. Het avondmaal wordt soms gebruikt op het daartoe bestemde avondmaalsstel.

Voorbeeld van een uitgebreide protestantse liturgie op zondag met viering van het avondmaal

 • Consistoriegebed.
 • Bemoediging.
 • Drempelgebed.
 • eerste Psalm.
 • Kyrie.
 • Gloria.

De Dienst van de heilige Schrift (Woorddienst)

 • Groet.
 • Gebed van de zondag.
 • Thora/Profetenlezing.
 • Graduale (Psalm).
 • Apostellezing.
 • Alleluja.
 • Evangelie.
 • Acclamatie.
 • Uitleg/Prediking.
 • Zondagslied.
 • Geloofsbelijdenis.
 • Voorbeden.
 • Inzameling van de Gaven.
 • Tafellied (gebed).

De Dienst van de Heilige Tafel

 • Groet/Beurtspraak.
 • Praefatie (tot de Vader).
 • Sanctus/Benedictus.
 • Voortzetting Gebed (om de Zoon met de inzettingswoorden).
 • Epiklese.
 • Gedachtenis
 • Onze Vader
 • Nodiging/Vredegroet.
 • Agnus Dei.
 • Gemeenschap van Brood en Wijn.
 • Gebed/Slotlied.
 • Uitzending en Zegen.

Vergelijking met de eucharistie[]

Zowel in het protestantse avondmaal als in de rooms-katholieke eucharistie wordt het sterven van Jezus Christus voor de menselijke zonden herdacht. Het grote verschil is echter dat het avondmaal uitdrukkelijk een geestelijke gebeurtenis is, waarbij door brood en wijn het sterven van de Here Jezus herdacht worden, waarbij het brood staat voor het gebroken lichaam en de wijn voor het vergoten bloed van Christus. Volgens de rooms-katholieke leer van de transsubstantiatie zijn het brood (de hostie) en de wijn daadwerkelijk en letterlijk het lichaam en bloed van Christus. In het avondmaal worden dan ook meestal gewoon brood en gewone wijn gebruikt, terwijl de hostie en de wijn die bij de eucharistie gebruikt worden op een speciale manier bereid zijn. In de katholieke en orthodoxe opvatting is de eucharistie bovendien een offer, in de zin, dat Christus erin Zijn éne kruisoffer onbloedig tegenwoordig stelt. Deze offerleer is het mikpunt van de protestantse kritiek sedert de Reformatie.

Zie ook[]


Vista-kmixdocked.png noicon   Door op de afspeelknop te klikken kunt u dit artikel beluisteren. Na het opnemen kan het artikel gewijzigd zijn, waardoor de tekst van de opname wellicht verouderd is. Zie verder info over deze opname of download de opname direct (meer info over gesproken Wikipedia)

da:Nadver it:Santa Cena nn:Nattverd no:Nattverd sv:Nattvard

Advertisement