Religie kennis Wiki
Advertisement

'Schepping van Adam', fresco in de Sixtijnse Kapel van Michelangelo

'Adam en Eva in de Hof van Eden' van Lucas Cranach de Oude

Adam (Hebreeuws: אָדָם, Arabisch آدم) is een man die voorkomt in de Tenach, de Bijbel, de Koran en de Ahadith. In deze boeken wordt hij gezien als de eerste mens. Eva of Huwwa was zijn vrouw.

Adam in de Tenach en de Bijbel[]

Adam ('mens') is in het scheppingsverhaal in het bijbelboek Genesis de eerste mens. De naam 'Adam' heeft in het Hebreeuws de gedachte van 'rood', 'rode aarde', en is verwant aan het Hebreeuwse woord 'adama' = aarde. De eerste mens is aards, uit de (rode) aarde.

Genesis 1 t/m 3[]

Het boek Genesis kent twee scheppingsverhalen. Het eerste staat in Genesis 1 en verhaalt van de schepping van hemel en aarde en alles wat er op is. In Genesis 2 wordt als het ware ingezoomd op de schepping van Adam.

God maakte Adam uit aarde en blies hem levensadem in de neus. Vervolgens plaatste Hij Adam in een heerlijke omgeving: de Hof van Eden, oftewel het Paradijs. Adam leefde van alles wat deze prachtige tuin voortbracht, maar mocht van God niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Als hij daarvan zou eten, zou hij sterven.

Omdat God het niet goed acht dat Adam alleen blijft, geeft Hij hem een medemens, de eerste vrouw. God laat Adam slapen en neemt een rib van hem weg en vormt daaruit een vrouw. God brengt de vrouw tot Adam. Adam herkent haar als 'been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees' en noemt haar 'Manninne' (Hebreeuws 'isha', de vrouwelijke vorm van 'ish', 'man'). Later noemt hij haar Eva, dat wil zeggen 'leven', omdat zij de moeder van alle levenden is.

In Genesis 3 wordt de slang omschreven als het sluwste van alle in het wild levende dieren. Deze verleidt Eva om van de vruchten van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten. Zij haalt ook Adam over daarvan te eten (volgens de overlevering een appel, al wordt dat nergens vermeld). Dit leidt tot de zondeval, en worden zij door God uit het paradijs verdreven. Zij kunnen niet meer terugkeren, want de toegang wordt door cherubs en een heen en weer flitsend, vlammend zwaard, bewaakt.

Het verschil tussen de twee scheppingsverhalen heeft in sommige joodse kringen geleid tot de traditie dat Adam voor Eva een andere vrouw heeft gehad, genaamd Lilith.

Genesis 4 en 5[]

Na uit de Hof van Eden te zijn verdreven, kregen Adam en Eva zonen en dochters. Drie zoons worden in Genesis met name genoemd. De eerste twee zoons waren Kaïn en Abel. Na de dood van Abel, gaf Eva het leven aan een zoon die zij Seth noemde, want, zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven’. Kaïn was ondertussen vertrokken met een vrouw die zijn zuster moet zijn geweest. Hij bouwde, na een tijd over de aarde te hebben gezworven, de eerste stad. Adam was 130 jaar toen hij Seth verwekte. Hij leefde daarna nog 800 jaar en kreeg met Eva nog veel andere kinderen. Hij stierf toen hij 930 jaar oud was.

Tijdlijn[]

Volgens de Bijbelse tijdlijn is Adam in 4046 v.Chr. geschapen.

Adam in de Koran en Ahadith[]

In de Koran maakt God in Soera Saad de engelen duidelijk dat Hij een khalifa, een rentmeester, wil scheppen en roept hen op voor hem te buigen. Hij maakt Adam van klei en blaast hem Zijn geest in. God leert hem alle namen van alle dingen. Iblis weigert voor Adam te buigen, omdat Iblis uit vuur geschapen is en Adam slechts uit klei. Hoewel Iblis uit het Paradijs verbannen wordt (Soera De Kantelen 13) krijgt hij toestemming om mensen in verzoeking te brengen.

In Soera Ta Ha 120 fluistert Iblis Adam kwaad in en zegt: "O Adam, zal ik u voeren tot de Boom der Eeuwigheid, en een koninkrijk dat nimmer zal vergaan?" Hoewel God Adam en zijn vrouw gewaarschuwd heeft niet te eten van deze vruchten, eten zij beiden van de vruchten en ontdekken hun naaktheid. In tegenstelling tot de christelijke leer zijn beiden verantwoordelijk voor het eten van de vrucht. Ook de daaropvolgende erfzonde is niet bekend binnen de islam.

In soera De Tafel wordt het verhaal verteld van Habiel en Kabiel, de kinderen van Adam en zijn vrouw, maar zij worden niet bij naam genoemd.

Volgens overleveringen zou God de engelen Djibril en Mikha'il naar de aarde hebben gestuurd om de klei te verzamelen voor de schepping van Adam. De aarde weigert echter medewerking, waarop God deze taak geeft aan de onverschrokken Engel des Doods Izra'il. Deze komt terug met rode, witte en zwarte klei, een verwijzing naar de mensenrassen. God schept Adam en vervolgens zou Adams vrouw, hoewel zij niet met naam genoemd wordt in de Koran is de naam Hawwā overgeleverd, uit een puntje van de rib van Adam geschapen zijn.

Na de verdrijving uit het paradijs bouwt Adam later de Ka'aba in Mekka en plaatst de Zwarte Steen uit de hemel. Samen met Hawwa verricht hij de eerste hadj.

De praeadamieten[]

Volgens de in 1655 verschenen eerste bijbelkritiek van La Peyrère, Praeadamitae geheten, waren er ook vóór de schepping van Adam al mensen geweest. Deze mensen werden de praeadamieten genoemd. De praeadamieten waren nodig om te verklaren waar de vrouwen van de zonen van Adam werden gevonden.

La Peyrère verwees in zijn boek naar het door Johannes de Laet en Hugo de Groot gevoerde debat.[1]

Zie ook[]

  • Adam en Eva
Referenties
  1. La Peyrère, Praeadamitae, 420. [p. 318].
Profeten binnen de islam, genoemd in de Koran
Adam Idries Nuh Hud Salih Ibrahim Lut Ismail Ishaq Yaqub Yusuf Ayyub
آدم ادريس نوح هود صالح إبراهيم لوط اسماعيل اسحاق يعقوب يوسف أيوب
Adam Henoch Noach Eber Shelah Abraham Lot Ismaël Izaäk Jakob Jozef Job

Shu'aib Musa Harun Zulkifl Dawud Suleyman Iljas Al-Jasa Yunus Zakarya Yahya Isa Mohammed
شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى Mohammed
Jetro Mozes Aäron Ezechiël David Salomo Elia Elisa Jona Zacharia Johannes Jezus


Advertisement